جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

کلاس های درسی و آموزشی - انگلیسی

مجموعه فیلم های Digital Image Proccessing Lecture (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های Digital Image Proccessing Lecture (شامل DVD ـ 2)

 این مجموعه شامل40 فیلم از درس پردازش تصویر دیجیتال (زبان اصلی) می باشد که مدت زمان هر فیلم حدود 1 س..

قیمت پایه : 56,333ریال

مجموعه فیلم های دوره آموزشی Analog IC Design (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره آموزشی Analog IC Design (شامل DVD ـ 2)

این دوره شامل کلاس های آموزشی داشنگاه NPTEL است که به زبان انگلیسی ارائه شده و شامل بیش از 50 ساعت و..

قیمت پایه : 56,333ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Basic Electrical Technology (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Basic Electrical Technology (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Basic Electronics (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Basic Electronics (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Broadband Networks  Concepts and Technology (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Broadband Networks Concepts and Technology (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 56,333ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Circuit Theory (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Circuit Theory (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Coding Theory (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Coding Theory (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learning)..

قیمت پایه : 56,333ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Communication Engineering (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Communication Engineering (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Estimation of Signals and Systems (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Estimation of Signals and Systems (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learnin..

قیمت پایه : 63,375ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی High Speed Devices and Circuits (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی High Speed Devices and Circuits (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Industrial Automation and Control (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Industrial Automation and Control (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Industrial Drives - Power Electronics (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Industrial Drives - Power Electronics (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learnin..

قیمت پایه : 56,333ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Information Theory and Coding (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Information Theory and Coding (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دورههای آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology EnhancedLearning)ii..

قیمت پایه : 56,333ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Intelligent Systems and Control (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Intelligent Systems and Control (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learnin..

قیمت پایه : 63,375ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Networks and Systems (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Networks and Systems (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Neural Networks and Applications (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Neural Networks and Applications (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 56,333ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Optimal Control (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Optimal Control (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learning)..

قیمت پایه : 49,292ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Power Electronic (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Power Electronic (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learning)..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Power System Analysis (شامل DVD ـ 3)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Power System Analysis (شامل DVD ـ 3)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 77,458ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Power System Generation, Transmission and Distribution (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Power System Generation, Transmission and Distribution (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 56,333ریال

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Power Systems Operation and Control (شامل DVD ـ 2)

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Power Systems Operation and Control (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learn..

قیمت پایه : 56,333ریال

نمایش 1 تا 21 از 29 (2 صفحه)
'