انواع پیچ (معمولی)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 10 یا بیشتر 3,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 200 یا بیشتر 2,500ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 8,500ریال


 • 10 یا بیشتر 5,500ریال
 • 50 یا بیشتر 4,500ریال
 • 200 یا بیشتر 4,000ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 10 یا بیشتر 7,000ریال
 • 50 یا بیشتر 6,000ریال
 • 200 یا بیشتر 5,000ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 10 یا بیشتر 1,000ریال
 • 100 یا بیشتر 800ریال
 • 500 یا بیشتر 700ریال

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 10 یا بیشتر 25,000ریال
 • 100 یا بیشتر 22,000ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 39,000ریال


 • 10 یا بیشتر 30,000ریال
 • 100 یا بیشتر 28,000ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 45,000ریال


 • 10 یا بیشتر 36,000ریال
 • 100 یا بیشتر 34,000ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

ارتفاع : 6 میل پیچ 3*6 - 6*3..

قیمت پایه : 40,000ریال

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'