انواع پیچ (معمولی)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 8,580ریال


 • 10 یا بیشتر 5,005ریال
 • 50 یا بیشتر 4,290ریال
 • 200 یا بیشتر 3,575ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,155ریال


 • 10 یا بیشتر 7,865ریال
 • 50 یا بیشتر 6,435ریال
 • 200 یا بیشتر 5,720ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 14,300ریال


 • 10 یا بیشتر 10,010ریال
 • 50 یا بیشتر 8,580ریال
 • 200 یا بیشتر 7,150ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 2,860ریال


 • 10 یا بیشتر 1,430ریال
 • 100 یا بیشتر 1,144ریال
 • 500 یا بیشتر 1,001ریال

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,900ریال


 • 10 یا بیشتر 35,750ریال
 • 100 یا بیشتر 31,460ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 55,770ریال


 • 10 یا بیشتر 42,900ریال
 • 100 یا بیشتر 40,040ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 64,350ریال


 • 10 یا بیشتر 51,480ریال
 • 100 یا بیشتر 48,620ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

ارتفاع : 6 میل پیچ 3*6 - 6*3..

قیمت پایه : 57,200ریال

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'