کابل فلت طوسی

کابل فلت طوسی

کابل فلت طوسی 10 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 10 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 30 یا بیشتر 5,500ریال

کابل فلت طوسی 14 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 14 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 30 یا بیشتر 7,500ریال

کابل فلت طوسی 16 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 16 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 30 یا بیشتر 8,500ریال

کابل فلت طوسی 20 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 20 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 13,500ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 30 یا بیشتر 10,000ریال

کابل فلت طوسی 26 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 26 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 17,000ریال


 • 5 یا بیشتر 15,000ریال
 • 30 یا بیشتر 13,000ریال

کابل فلت طوسی 34 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 34 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 30 یا بیشتر 18,000ریال

کابل فلت طوسی 40 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 40 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 21,500ریال
 • 30 یا بیشتر 19,500ریال

کابل فلت طوسی 5 رشته | یک متر

کابل فلت طوسی 5 رشته | یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کابل فلت طوسی 50 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 50 رشته - یک متر

..

قیمت پایه : 32,000ریال


 • 5 یا بیشتر 30,000ریال
 • 30 یا بیشتر 27,000ریال

کابل فلت طوسی 64 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 64 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 5 یا بیشتر 31,000ریال
 • 30 یا بیشتر 30,000ریال
 • 75 یا بیشتر 28,000ریال

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'