کابل فلت طوسی

کابل فلت طوسی

کابل فلت طوسی 10 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 10 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 14,553ریال


 • 5 یا بیشتر 11,319ریال
 • 30 یا بیشتر 8,894ریال

کابل فلت طوسی 14 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 14 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 17,787ریال


 • 5 یا بیشتر 14,553ریال
 • 30 یا بیشتر 12,128ریال

کابل فلت طوسی 16 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 16 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 19,404ریال


 • 5 یا بیشتر 16,170ریال
 • 30 یا بیشتر 13,745ریال

کابل فلت طوسی 20 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 20 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 19,845ریال


 • 10 یا بیشتر 18,375ریال

کابل فلت طوسی 26 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 26 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 27,489ریال


 • 5 یا بیشتر 24,255ریال
 • 30 یا بیشتر 21,021ریال

کابل فلت طوسی 34 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 34 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 37,191ریال


 • 5 یا بیشتر 32,340ریال
 • 30 یا بیشتر 30,366ریال

کابل فلت طوسی 40 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 40 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 40,425ریال


 • 5 یا بیشتر 34,766ریال
 • 30 یا بیشتر 32,897ریال

کابل فلت طوسی 5 رشته | یک متر

کابل فلت طوسی 5 رشته | یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کابل فلت طوسی 50 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 50 رشته - یک متر

..

قیمت پایه : 51,744ریال


 • 5 یا بیشتر 48,510ریال
 • 30 یا بیشتر 43,659ریال

کابل فلت طوسی 64 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 64 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 61,845ریال


 • 5 یا بیشتر 55,650ریال
 • 30 یا بیشتر 54,600ریال

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'