محافظ کابل و گلند

محافظ کابل و گلند

محافظ کابل A3 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A3 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 20 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

محافظ کابل A4 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A4 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 10 یا بیشتر 6,500ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

محافظ کابل A5 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A5 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 10 یا بیشتر 8,000ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

محافظ کابل A6 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A6 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,500ریال


 • 10 یا بیشتر 8,000ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

محافظ کابل A7 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A7 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 10 یا بیشتر 8,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,500ریال

گلند دنباله دار 20*5 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*5 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,800ریال
 • 100 یا بیشتر 2,800ریال

گلند دنباله دار 20*6 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*6 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,000ریال

گلند دنباله دار 20*7 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*7 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,000ریال

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
'