انواع IDC

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,696ریال


 • 25 یا بیشتر 3,234ریال
 • 100 یا بیشتر 2,772ریال

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 5,544ریال


 • 5 یا بیشتر 4,620ریال
 • 25 یا بیشتر 4,066ریال
 • 100 یا بیشتر 3,511ریال

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 6,098ریال


 • 5 یا بیشتر 5,174ریال
 • 25 یا بیشتر 4,620ریال
 • 100 یا بیشتر 3,881ریال

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 10,080ریال

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 6,468ریال


 • 5 یا بیشتر 5,544ریال
 • 25 یا بیشتر 5,174ریال
 • 100 یا بیشتر 4,435ریال

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 7,392ریال


 • 5 یا بیشتر 6,838ریال
 • 25 یا بیشتر 6,468ریال
 • 100 یا بیشتر 6,098ریال

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 4,200ریال


 • 5 یا بیشتر 3,360ریال
 • 25 یا بیشتر 3,108ریال
 • 100 یا بیشتر 2,856ریال

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 5 یا بیشتر 3,696ریال
 • 25 یا بیشتر 3,326ریال
 • 100 یا بیشتر 2,402ریال

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 3,696ریال

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 5 یا بیشتر 3,696ریال
 • 25 یا بیشتر 3,142ریال
 • 100 یا بیشتر 2,218ریال

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 5 یا بیشتر 3,696ریال
 • 25 یا بیشتر 3,142ریال
 • 100 یا بیشتر 2,772ریال

سری کامل IDC ها - رنج 11 تایی - بسته 2 تایی
آی دی سی IDC 2*6

آی دی سی IDC 2*6

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 3,696ریال


 • 5 یا بیشتر 3,142ریال
 • 25 یا بیشتر 2,957ریال
 • 100 یا بیشتر 2,587ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'