ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 335,382ریال


 • 5 یا بیشتر 293,460ریال
 • 25 یا بیشتر 241,056ریال
 • 100 یا بیشتر 199,133ریال

موجودی : 51 عدد

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 288,219ریال


 • 5 یا بیشتر 235,816ریال
 • 25 یا بیشتر 188,653ریال
 • 100 یا بیشتر 167,691ریال

موجودی : 21 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 366,825ریال


 • 5 یا بیشتر 324,902ریال
 • 25 یا بیشتر 272,498ریال
 • 100 یا بیشتر 241,056ریال

موجودی : 23 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 314,421ریال


 • 5 یا بیشتر 262,018ریال
 • 25 یا بیشتر 209,614ریال
 • 100 یا بیشتر 188,653ریال

موجودی : 12 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,000ریال


 • 5 یا بیشتر 84,000ریال
 • 25 یا بیشتر 79,000ریال

موجودی : 126 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 94,326ریال


 • 5 یا بیشتر 73,365ریال
 • 25 یا بیشتر 60,264ریال
 • 100 یا بیشتر 47,163ریال

موجودی : 12 عدد

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 141,489ریال


 • 5 یا بیشتر 120,528ریال
 • 25 یا بیشتر 94,326ریال
 • 100 یا بیشتر 83,846ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 135,000ریال


 • 5 یا بیشتر 115,000ریال
 • 20 یا بیشتر 105,000ریال

موجودی : 100 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 262,018ریال


 • 5 یا بیشتر 209,614ریال
 • 25 یا بیشتر 183,412ریال
 • 100 یا بیشتر 167,691ریال

موجودی : 154 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 199,133ریال


 • 5 یا بیشتر 162,451ریال
 • 25 یا بیشتر 131,009ریال
 • 100 یا بیشتر 115,288ریال

موجودی : 32 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 282,979ریال


 • 5 یا بیشتر 251,537ریال
 • 25 یا بیشتر 220,095ریال
 • 100 یا بیشتر 199,133ریال

موجودی : 84 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 138,069ریال


 • 5 یا بیشتر 126,563ریال
 • 20 یا بیشتر 121,961ریال
 • 100 یا بیشتر 112,756ریال

موجودی : 2 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 314,421ریال


 • 5 یا بیشتر 272,498ریال
 • 25 یا بیشتر 241,056ریال
 • 100 یا بیشتر 209,614ریال

موجودی : 31 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 156,478ریال


 • 5 یا بیشتر 142,671ریال
 • 20 یا بیشتر 133,467ریال
 • 100 یا بیشتر 121,961ریال

موجودی : 61 عدد

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'