کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,280ریال


 • 5 یا بیشتر 43,120ریال
 • 25 یا بیشتر 35,420ریال
 • 100 یا بیشتر 29,260ریال

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 42,350ریال


 • 5 یا بیشتر 34,650ریال
 • 25 یا بیشتر 27,720ریال
 • 100 یا بیشتر 24,640ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,900ریال


 • 5 یا بیشتر 47,740ریال
 • 25 یا بیشتر 40,040ریال
 • 100 یا بیشتر 35,420ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 46,200ریال


 • 5 یا بیشتر 38,500ریال
 • 25 یا بیشتر 30,800ریال
 • 100 یا بیشتر 27,720ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,010ریال


 • 5 یا بیشتر 7,700ریال
 • 25 یا بیشتر 6,930ریال
 • 100 یا بیشتر 6,160ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 9,240ریال


 • 5 یا بیشتر 7,700ریال
 • 25 یا بیشتر 6,160ریال
 • 100 یا بیشتر 4,928ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,940ریال


 • 5 یا بیشتر 13,860ریال
 • 25 یا بیشتر 12,320ریال
 • 100 یا بیشتر 10,780ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 13,860ریال


 • 5 یا بیشتر 10,780ریال
 • 25 یا بیشتر 8,855ریال
 • 100 یا بیشتر 6,930ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,100ریال


 • 5 یا بیشتر 18,480ریال
 • 25 یا بیشتر 16,170ریال
 • 100 یا بیشتر 13,860ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 16,940ریال


 • 5 یا بیشتر 13,860ریال
 • 25 یا بیشتر 12,320ریال
 • 100 یا بیشتر 10,780ریال

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 20,790ریال


 • 5 یا بیشتر 17,710ریال
 • 25 یا بیشتر 13,860ریال
 • 100 یا بیشتر 12,320ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,800ریال


 • 5 یا بیشتر 26,180ریال
 • 25 یا بیشتر 23,100ریال
 • 100 یا بیشتر 20,020ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 25,410ریال


 • 5 یا بیشتر 20,790ریال
 • 20 یا بیشتر 16,940ریال
 • 100 یا بیشتر 14,630ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 5 یا بیشتر 30,800ریال
 • 25 یا بیشتر 26,950ریال
 • 100 یا بیشتر 24,640ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 29,260ریال


 • 5 یا بیشتر 23,870ریال
 • 25 یا بیشتر 19,250ریال
 • 100 یا بیشتر 16,940ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,580ریال


 • 5 یا بیشتر 36,960ریال
 • 25 یا بیشتر 32,340ریال
 • 100 یا بیشتر 29,260ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 30,800ریال


 • 5 یا بیشتر 27,720ریال
 • 25 یا بیشتر 21,560ریال
 • 100 یا بیشتر 18,480ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 46,200ریال


 • 5 یا بیشتر 40,040ریال
 • 25 یا بیشتر 35,420ریال
 • 100 یا بیشتر 30,800ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,420ریال


 • 5 یا بیشتر 30,800ریال
 • 25 یا بیشتر 24,640ریال
 • 100 یا بیشتر 21,560ریال

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'