جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 116,596ریال


 • 5 یا بیشتر 102,022ریال
 • 25 یا بیشتر 83,804ریال
 • 100 یا بیشتر 69,229ریال

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 100,200ریال


 • 5 یا بیشتر 81,982ریال
 • 25 یا بیشتر 65,586ریال
 • 100 یا بیشتر 58,298ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 127,527ریال


 • 5 یا بیشتر 112,953ریال
 • 25 یا بیشتر 94,735ریال
 • 100 یا بیشتر 83,804ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 109,309ریال


 • 5 یا بیشتر 91,091ریال
 • 25 یا بیشتر 72,873ریال
 • 100 یا بیشتر 65,586ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,684ریال


 • 5 یا بیشتر 18,218ریال
 • 25 یا بیشتر 16,396ریال
 • 100 یا بیشتر 14,575ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 21,862ریال


 • 5 یا بیشتر 18,218ریال
 • 25 یا بیشتر 14,575ریال
 • 100 یا بیشتر 11,660ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 40,080ریال


 • 5 یا بیشتر 32,793ریال
 • 25 یا بیشتر 29,149ریال
 • 100 یا بیشتر 25,505ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 32,793ریال


 • 5 یا بیشتر 25,505ریال
 • 25 یا بیشتر 20,951ریال
 • 100 یا بیشتر 16,396ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 54,655ریال


 • 5 یا بیشتر 43,724ریال
 • 25 یا بیشتر 38,258ریال
 • 100 یا بیشتر 32,793ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 40,080ریال


 • 5 یا بیشتر 32,793ریال
 • 25 یا بیشتر 29,149ریال
 • 100 یا بیشتر 25,505ریال

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 49,189ریال


 • 5 یا بیشتر 41,902ریال
 • 25 یا بیشتر 32,793ریال
 • 100 یا بیشتر 29,149ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 72,873ریال


 • 5 یا بیشتر 61,942ریال
 • 25 یا بیشتر 54,655ریال
 • 100 یا بیشتر 47,367ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 60,120ریال


 • 5 یا بیشتر 49,189ریال
 • 20 یا بیشتر 40,080ریال
 • 100 یا بیشتر 34,615ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 91,091ریال


 • 5 یا بیشتر 72,873ریال
 • 25 یا بیشتر 63,764ریال
 • 100 یا بیشتر 58,298ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 69,229ریال


 • 5 یا بیشتر 56,476ریال
 • 25 یا بیشتر 45,546ریال
 • 100 یا بیشتر 40,080ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 98,378ریال


 • 5 یا بیشتر 87,447ریال
 • 25 یا بیشتر 76,516ریال
 • 100 یا بیشتر 69,229ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 72,873ریال


 • 5 یا بیشتر 65,586ریال
 • 25 یا بیشتر 51,011ریال
 • 100 یا بیشتر 43,724ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 109,309ریال


 • 5 یا بیشتر 94,735ریال
 • 25 یا بیشتر 83,804ریال
 • 100 یا بیشتر 72,873ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 83,804ریال


 • 5 یا بیشتر 72,873ریال
 • 25 یا بیشتر 58,298ریال
 • 100 یا بیشتر 51,011ریال

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'