کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 89,690ریال


 • 5 یا بیشتر 78,478ریال
 • 25 یا بیشتر 64,464ریال
 • 100 یا بیشتر 53,253ریال

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 77,077ریال


 • 5 یا بیشتر 63,063ریال
 • 25 یا بیشتر 50,450ریال
 • 100 یا بیشتر 44,845ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 98,098ریال


 • 5 یا بیشتر 86,887ریال
 • 25 یا بیشتر 72,873ریال
 • 100 یا بیشتر 64,464ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 84,084ریال


 • 5 یا بیشتر 70,070ریال
 • 25 یا بیشتر 56,056ریال
 • 100 یا بیشتر 50,450ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,218ریال


 • 5 یا بیشتر 14,014ریال
 • 25 یا بیشتر 12,613ریال
 • 100 یا بیشتر 11,211ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 16,817ریال


 • 5 یا بیشتر 14,014ریال
 • 25 یا بیشتر 11,211ریال
 • 100 یا بیشتر 8,969ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,831ریال


 • 5 یا بیشتر 25,225ریال
 • 25 یا بیشتر 22,422ریال
 • 100 یا بیشتر 19,620ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 25,225ریال


 • 5 یا بیشتر 19,620ریال
 • 25 یا بیشتر 16,116ریال
 • 100 یا بیشتر 12,613ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,042ریال


 • 5 یا بیشتر 33,634ریال
 • 25 یا بیشتر 29,429ریال
 • 100 یا بیشتر 25,225ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 30,831ریال


 • 5 یا بیشتر 25,225ریال
 • 25 یا بیشتر 22,422ریال
 • 100 یا بیشتر 19,620ریال

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 37,838ریال


 • 5 یا بیشتر 32,232ریال
 • 25 یا بیشتر 25,225ریال
 • 100 یا بیشتر 22,422ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 56,056ریال


 • 5 یا بیشتر 47,648ریال
 • 25 یا بیشتر 42,042ریال
 • 100 یا بیشتر 36,436ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 46,246ریال


 • 5 یا بیشتر 37,838ریال
 • 20 یا بیشتر 30,831ریال
 • 100 یا بیشتر 26,627ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 70,070ریال


 • 5 یا بیشتر 56,056ریال
 • 25 یا بیشتر 49,049ریال
 • 100 یا بیشتر 44,845ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 53,253ریال


 • 5 یا بیشتر 43,443ریال
 • 25 یا بیشتر 35,035ریال
 • 100 یا بیشتر 30,831ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 75,676ریال


 • 5 یا بیشتر 67,267ریال
 • 25 یا بیشتر 58,859ریال
 • 100 یا بیشتر 53,253ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 56,056ریال


 • 5 یا بیشتر 50,450ریال
 • 25 یا بیشتر 39,239ریال
 • 100 یا بیشتر 33,634ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 84,084ریال


 • 5 یا بیشتر 72,873ریال
 • 25 یا بیشتر 64,464ریال
 • 100 یا بیشتر 56,056ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 64,464ریال


 • 5 یا بیشتر 56,056ریال
 • 25 یا بیشتر 44,845ریال
 • 100 یا بیشتر 39,239ریال

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'