کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,000ریال


 • 5 یا بیشتر 28,000ریال
 • 25 یا بیشتر 23,000ریال
 • 100 یا بیشتر 19,000ریال

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 27,500ریال


 • 5 یا بیشتر 22,500ریال
 • 25 یا بیشتر 18,000ریال
 • 100 یا بیشتر 16,000ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 5 یا بیشتر 31,000ریال
 • 25 یا بیشتر 26,000ریال
 • 100 یا بیشتر 23,000ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 5 یا بیشتر 25,000ریال
 • 25 یا بیشتر 20,000ریال
 • 100 یا بیشتر 18,000ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,500ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 25 یا بیشتر 4,500ریال
 • 100 یا بیشتر 4,000ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 25 یا بیشتر 4,000ریال
 • 100 یا بیشتر 3,200ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 25 یا بیشتر 8,000ریال
 • 100 یا بیشتر 7,000ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 25 یا بیشتر 5,750ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 12,000ریال
 • 25 یا بیشتر 10,500ریال
 • 100 یا بیشتر 9,000ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 25 یا بیشتر 8,000ریال
 • 100 یا بیشتر 7,000ریال

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 13,500ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 25 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,000ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,000ریال
 • 25 یا بیشتر 15,000ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 13,500ریال
 • 20 یا بیشتر 11,000ریال
 • 100 یا بیشتر 9,500ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 25 یا بیشتر 17,500ریال
 • 100 یا بیشتر 16,000ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 19,000ریال


 • 5 یا بیشتر 15,500ریال
 • 25 یا بیشتر 12,500ریال
 • 100 یا بیشتر 11,000ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,000ریال


 • 5 یا بیشتر 24,000ریال
 • 25 یا بیشتر 21,000ریال
 • 100 یا بیشتر 19,000ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,000ریال
 • 25 یا بیشتر 14,000ریال
 • 100 یا بیشتر 12,000ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 5 یا بیشتر 26,000ریال
 • 25 یا بیشتر 23,000ریال
 • 100 یا بیشتر 20,000ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 25 یا بیشتر 16,000ریال
 • 100 یا بیشتر 14,000ریال

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'