کانکتورهای XH (دزدگیری)

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

..

قیمت پایه : 8,008ریال


 • 50 یا بیشتر 7,047ریال
 • 200 یا بیشتر 6,406ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

..

قیمت پایه : 12,172ریال


 • 10 یا بیشتر 10,571ریال
 • 50 یا بیشتر 9,610ریال
 • 200 یا بیشتر 8,649ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

..

قیمت پایه : 16,016ریال


 • 50 یا بیشتر 12,813ریال
 • 200 یا بیشتر 12,492ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

..

قیمت پایه : 19,219ریال


 • 50 یا بیشتر 16,016ریال
 • 200 یا بیشتر 14,414ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

..

قیمت پایه : 25,626ریال


 • 50 یا بیشتر 22,422ریال
 • 200 یا بیشتر 20,821ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,610ریال


 • 5 یا بیشتر 6,406ریال
 • 20 یا بیشتر 4,805ریال
 • 100 یا بیشتر 4,164ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,008ریال


 • 20 یا بیشتر 6,406ریال
 • 200 یا بیشتر 5,766ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی
کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,821ریال


 • 20 یا بیشتر 17,618ریال
 • 200 یا بیشتر 15,055ریال

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'