کانکتورهای XH (دزدگیری)

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 50 یا بیشتر 2,200ریال
 • 200 یا بیشتر 2,000ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

..

قیمت پایه : 3,800ریال


 • 10 یا بیشتر 3,300ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 200 یا بیشتر 2,700ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 50 یا بیشتر 4,000ریال
 • 200 یا بیشتر 0ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 50 یا بیشتر 5,000ریال
 • 200 یا بیشتر 4,500ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

..

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 50 یا بیشتر 7,000ریال
 • 200 یا بیشتر 6,500ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 20 یا بیشتر 1,500ریال
 • 100 یا بیشتر 1,300ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 20 یا بیشتر 2,000ریال
 • 200 یا بیشتر 1,800ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی
کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,500ریال


 • 20 یا بیشتر 5,500ریال
 • 200 یا بیشتر 4,700ریال

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'