کانکتورهای XH (دزدگیری)

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 50 یا بیشتر 3,872ریال
 • 200 یا بیشتر 3,520ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

..

قیمت پایه : 6,688ریال


 • 10 یا بیشتر 5,808ریال
 • 50 یا بیشتر 5,280ریال
 • 200 یا بیشتر 4,752ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

..

قیمت پایه : 8,800ریال


 • 50 یا بیشتر 7,040ریال
 • 200 یا بیشتر 6,864ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

..

قیمت پایه : 10,560ریال


 • 50 یا بیشتر 8,800ریال
 • 200 یا بیشتر 7,920ریال

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

..

قیمت پایه : 14,080ریال


 • 50 یا بیشتر 12,320ریال
 • 200 یا بیشتر 11,440ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,280ریال


 • 5 یا بیشتر 3,520ریال
 • 20 یا بیشتر 2,640ریال
 • 100 یا بیشتر 2,288ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 20 یا بیشتر 3,520ریال
 • 200 یا بیشتر 3,168ریال

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی
کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,440ریال


 • 20 یا بیشتر 9,680ریال
 • 200 یا بیشتر 8,272ریال

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'