ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتورهای پین گرد

کانکتورهای پین گرد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 43,722ریال


 • 20 یا بیشتر 39,120ریال
 • 200 یا بیشتر 36,818ریال

موجودی : 406 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 14,957ریال


 • 10 یا بیشتر 12,656ریال
 • 100 یا بیشتر 11,046ریال

موجودی : 180 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,012ریال


 • 20 یا بیشتر 18,409ریال
 • 200 یا بیشتر 16,108ریال

موجودی : 171 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 69,035ریال


 • 20 یا بیشتر 64,432ریال
 • 200 یا بیشتر 62,131ریال

موجودی : 70 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 59,830ریال


 • 20 یا بیشتر 55,228ریال
 • 200 یا بیشتر 52,926ریال

موجودی : 53 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 64,432ریال


 • 20 یا بیشتر 57,529ریال
 • 100 یا بیشتر 55,228ریال

موجودی : 51 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,915ریال


 • 20 یا بیشتر 25,313ریال
 • 200 یا بیشتر 23,012ریال

موجودی : 34 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 55,228ریال


 • 25 یا بیشتر 50,625ریال
 • 100 یا بیشتر 48,324ریال

موجودی : 27 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 82,841ریال


 • 50 یا بیشتر 78,239ریال
 • 200 یا بیشتر 75,938ریال

موجودی : 24 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 36,818ریال


 • 20 یا بیشتر 32,216ریال
 • 100 یا بیشتر 29,915ریال

موجودی : 22 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 75,938ریال


 • 100 یا بیشتر 69,035ریال

موجودی : 19 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 50,625ریال


 • 30 یا بیشتر 46,023ریال

موجودی : 15 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,625ریال


 • 10 یا بیشتر 46,023ریال
 • 100 یا بیشتر 43,722ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 34,517ریال


 • 20 یا بیشتر 29,915ریال
 • 200 یا بیشتر 27,614ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 66,733ریال


 • 50 یا بیشتر 59,830ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 29,915ریال


 • 20 یا بیشتر 25,313ریال
 • 100 یا بیشتر 23,012ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 21,861ریال


 • 20 یا بیشتر 19,560ریال
 • 100 یا بیشتر 17,259ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'