ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتورهای مینیاتوری

کانکتورهای مینیاتوری

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 3 پایه

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 3 پایه

فاصله پین ها 2 میلیمتر طول سیم 9 سانتی متر..

قیمت پایه : 27,384ریال


 • 10 یا بیشتر 24,162ریال
 • 100 یا بیشتر 22,551ریال

موجودی : 205 عدد

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 12 پایه

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 12 پایه

فاصله پین ها 2 میلیمتر طول سیم 9 سانتی متر..

قیمت پایه : 78,929ریال


 • 10 یا بیشتر 75,708ریال
 • 100 یا بیشتر 74,097ریال

موجودی : 131 عدد

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 9 پایه

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 9 پایه

فاصله پین ها 2 میلیمتر طول سیم 9 سانتی متر..

قیمت پایه : 66,043ریال


 • 10 یا بیشتر 62,821ریال
 • 100 یا بیشتر 61,211ریال

موجودی : 117 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 5 پایه رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 5 پایه رایت - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 62,821ریال

موجودی : 72 عدد

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 8 پایه

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 8 پایه

فاصله پین ها 2 میلیمتر طول سیم 9 سانتی متر..

قیمت پایه : 59,600ریال


 • 10 یا بیشتر 56,378ریال
 • 100 یا بیشتر 54,767ریال

موجودی : 72 عدد

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 7 پایه

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 7 پایه

فاصله پین ها 2 میلیمتر طول سیم 9 سانتی متر..

قیمت پایه : 53,157ریال


 • 10 یا بیشتر 49,935ریال
 • 100 یا بیشتر 48,324ریال

موجودی : 72 عدد

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 5 پایه

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 5 پایه

فاصله پین ها 2 میلیمتر طول سیم 9 سانتی متر..

قیمت پایه : 41,881ریال


 • 10 یا بیشتر 37,049ریال
 • 100 یا بیشتر 35,438ریال

موجودی : 59 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 8 پایه رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 8 پایه رایت - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 86,983ریال

موجودی : 53 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 6 پایه رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 6 پایه رایت - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 70,875ریال

موجودی : 46 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 8 پایه صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 8 پایه صاف - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 83,762ریال

موجودی : 42 عدد

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 10 پایه

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 10 پایه

فاصله پین ها 2 میلیمتر طول سیم 9 سانتی متر..

قیمت پایه : 72,486ریال


 • 10 یا بیشتر 69,265ریال
 • 100 یا بیشتر 67,654ریال

موجودی : 36 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 5 پایه صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 5 پایه صاف - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 59,600ریال

موجودی : 17 عدد

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 4 پایه

کانکتور مینیاتوری مادگی سیم دار 4 پایه

فاصله پین ها 2 میلیمتر طول سیم 9 سانتی متر..

قیمت پایه : 35,438ریال


 • 10 یا بیشتر 30,605ریال
 • 100 یا بیشتر 28,994ریال

موجودی : 15 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 12 پایه صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 12 پایه صاف - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 115,978ریال

موجودی : 6 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 12 پایه رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 12 پایه رایت - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 119,200ریال

موجودی : 4 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 9 پایه رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 9 پایه رایت - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 95,037ریال

موجودی : 1 عدد

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 9 پایه صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 9 پایه صاف - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 91,816ریال

در انتظار خرید

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 7 پایه صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 7 پایه صاف - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 75,708ریال

در انتظار خرید

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 7 پایه رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 7 پایه رایت - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 78,929ریال

در انتظار خرید

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 6 پایه صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 6 پایه صاف - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 67,654ریال

در انتظار خرید

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 4 پایه صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مینیاتوری نری (رو بردی) 4 پایه صاف - بسته 5 تایی

فاصله پایه 2 میلیمتر..

قیمت پایه : 51,546ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)
'