سوکت نظامی

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 20 یا بیشتر 4,500ریال

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 6,050ریال


 • 5 یا بیشتر 4,950ریال
 • 25 یا بیشتر 4,400ریال
 • 100 یا بیشتر 4,070ریال

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 25 یا بیشتر 5,280ریال
 • 100 یا بیشتر 4,840ریال

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 6,600ریال
 • 25 یا بیشتر 6,050ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 8,250ریال
 • 25 یا بیشتر 7,700ریال
 • 100 یا بیشتر 7,150ریال

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 12,100ریال


 • 5 یا بیشتر 10,450ریال
 • 25 یا بیشتر 9,900ریال
 • 100 یا بیشتر 9,350ریال

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 12,100ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 50 یا بیشتر 9,900ریال

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 13,200ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 20 یا بیشتر 10,450ریال
 • 100 یا بیشتر 9,350ریال

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 2,860ریال


 • 5 یا بیشتر 2,310ریال
 • 50 یا بیشتر 2,035ریال
 • 200 یا بیشتر 1,815ریال

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 3,300ریال


 • 5 یا بیشتر 2,750ریال
 • 50 یا بیشتر 2,420ریال

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'