سوکت نظامی

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 20 یا بیشتر 4,000ریال

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 4,000ریال
 • 100 یا بیشتر 3,700ریال

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,200ریال
 • 25 یا بیشتر 4,800ریال
 • 100 یا بیشتر 4,400ریال

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 6,500ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 25 یا بیشتر 5,500ریال
 • 100 یا بیشتر 5,000ریال

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,500ریال
 • 25 یا بیشتر 7,000ریال
 • 100 یا بیشتر 6,500ریال

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,500ریال
 • 25 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,500ریال

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 50 یا بیشتر 9,000ریال

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 20 یا بیشتر 9,500ریال
 • 100 یا بیشتر 8,500ریال

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 2,600ریال


 • 5 یا بیشتر 2,100ریال
 • 50 یا بیشتر 1,850ریال
 • 200 یا بیشتر 1,650ریال

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,500ریال
 • 50 یا بیشتر 2,200ریال

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'