سوکت نظامی

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 11,319ریال


 • 20 یا بیشتر 9,261ریال

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 12,451ریال


 • 5 یا بیشتر 10,187ریال
 • 25 یا بیشتر 9,055ریال
 • 100 یا بیشتر 8,376ریال

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 13,583ریال


 • 5 یا بیشتر 11,772ریال
 • 25 یا بیشتر 10,866ریال
 • 100 یا بیشتر 9,961ریال

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 14,715ریال


 • 5 یا بیشتر 13,583ریال
 • 25 یا بیشتر 12,451ریال
 • 100 یا بیشتر 11,319ریال

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 20,374ریال


 • 5 یا بیشتر 16,979ریال
 • 25 یا بیشتر 15,847ریال
 • 100 یا بیشتر 14,715ریال

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 24,902ریال


 • 5 یا بیشتر 21,506ریال
 • 25 یا بیشتر 20,374ریال
 • 100 یا بیشتر 19,242ریال

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 24,902ریال


 • 5 یا بیشتر 22,638ریال
 • 50 یا بیشتر 20,374ریال

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 27,166ریال


 • 5 یا بیشتر 22,638ریال
 • 20 یا بیشتر 21,506ریال
 • 100 یا بیشتر 19,242ریال

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,886ریال


 • 5 یا بیشتر 4,754ریال
 • 50 یا بیشتر 4,188ریال
 • 200 یا بیشتر 3,735ریال

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'