سوکت نظامی

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 8,085ریال


 • 20 یا بیشتر 6,615ریال

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 8,894ریال


 • 5 یا بیشتر 7,277ریال
 • 25 یا بیشتر 6,468ریال
 • 100 یا بیشتر 5,983ریال

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 9,702ریال


 • 5 یا بیشتر 8,408ریال
 • 25 یا بیشتر 7,762ریال
 • 100 یا بیشتر 7,115ریال

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 10,511ریال


 • 5 یا بیشتر 9,702ریال
 • 25 یا بیشتر 8,894ریال
 • 100 یا بیشتر 8,085ریال

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 14,553ریال


 • 5 یا بیشتر 12,128ریال
 • 25 یا بیشتر 11,319ریال
 • 100 یا بیشتر 10,511ریال

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 17,787ریال


 • 5 یا بیشتر 15,362ریال
 • 25 یا بیشتر 14,553ریال
 • 100 یا بیشتر 13,745ریال

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 17,787ریال


 • 5 یا بیشتر 16,170ریال
 • 50 یا بیشتر 14,553ریال

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 19,404ریال


 • 5 یا بیشتر 16,170ریال
 • 20 یا بیشتر 15,362ریال
 • 100 یا بیشتر 13,745ریال

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 4,204ریال


 • 5 یا بیشتر 3,396ریال
 • 50 یا بیشتر 2,991ریال
 • 200 یا بیشتر 2,668ریال

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'