سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 56,056ریال

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,166ریال


 • 50 یا بیشتر 1,911ریال
 • 250 یا بیشتر 1,784ریال

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,293ریال


 • 50 یا بیشتر 2,038ریال
 • 250 یا بیشتر 1,911ریال

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,421ریال


 • 50 یا بیشتر 2,166ریال
 • 250 یا بیشتر 2,038ریال

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,803ریال


 • 50 یا بیشتر 2,421ریال
 • 250 یا بیشتر 2,293ریال

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 3,312ریال


 • 50 یا بیشتر 3,058ریال
 • 250 یا بیشتر 2,930ریال

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 3,822ریال

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 3,567ریال


 • 50 یا بیشتر 3,312ریال
 • 250 یا بیشتر 3,185ریال

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 3,695ریال


 • 50 یا بیشتر 3,567ریال
 • 250 یا بیشتر 3,440ریال

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 4,332ریال

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 4,841ریال


 • 50 یا بیشتر 4,586ریال
 • 250 یا بیشتر 4,459ریال

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 1,784ریال


 • 10 یا بیشتر 1,529ریال
 • 100 یا بیشتر 1,401ریال
 • 500 یا بیشتر 1,274ریال

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,656ریال


 • 50 یا بیشتر 1,529ریال
 • 250 یا بیشتر 1,401ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'