سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 22,000ریال

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,000ریال


 • 5 یا بیشتر 900ریال
 • 25 یا بیشتر 800ریال
 • 100 یا بیشتر 700ریال
 • 500 یا بیشتر 600ریال

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,200ریال


 • 5 یا بیشتر 1,000ریال
 • 25 یا بیشتر 900ریال
 • 100 یا بیشتر 800ریال
 • 500 یا بیشتر 700ریال

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 10 یا بیشتر 1,000ریال
 • 100 یا بیشتر 900ریال
 • 500 یا بیشتر 750ریال

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,400ریال


 • 10 یا بیشتر 1,100ریال
 • 100 یا بیشتر 900ریال
 • 500 یا بیشتر 800ریال

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 1,600ریال


 • 10 یا بیشتر 1,300ریال
 • 100 یا بیشتر 1,100ریال
 • 300 یا بیشتر 1,000ریال

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 2,000ریال

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 1,850ریال


 • 10 یا بیشتر 1,550ریال
 • 100 یا بیشتر 1,250ریال
 • 300 یا بیشتر 1,150ریال

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 1,900ریال


 • 10 یا بیشتر 1,600ریال
 • 100 یا بیشتر 1,300ریال
 • 300 یا بیشتر 1,200ریال

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,300ریال


 • 10 یا بیشتر 2,000ریال
 • 100 یا بیشتر 1,700ریال
 • 300 یا بیشتر 1,600ریال

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 2,300ریال


 • 10 یا بیشتر 1,900ریال
 • 100 یا بیشتر 1,600ریال
 • 300 یا بیشتر 1,500ریال

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 750ریال


 • 10 یا بیشتر 600ریال
 • 100 یا بیشتر 500ریال
 • 500 یا بیشتر 400ریال

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,000ریال


 • 5 یا بیشتر 750ریال
 • 25 یا بیشتر 650ریال
 • 100 یا بیشتر 550ریال
 • 500 یا بیشتر 450ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'