سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 30,800ریال

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,190ریال


 • 50 یا بیشتر 1,050ریال
 • 250 یا بیشتر 980ریال

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,260ریال


 • 50 یا بیشتر 1,120ریال
 • 250 یا بیشتر 1,050ریال

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,330ریال


 • 50 یا بیشتر 1,190ریال
 • 250 یا بیشتر 1,120ریال

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,540ریال


 • 50 یا بیشتر 1,330ریال
 • 250 یا بیشتر 1,260ریال

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 1,820ریال


 • 50 یا بیشتر 1,680ریال
 • 250 یا بیشتر 1,610ریال

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 2,100ریال

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 1,960ریال


 • 50 یا بیشتر 1,820ریال
 • 250 یا بیشتر 1,750ریال

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 2,030ریال


 • 50 یا بیشتر 1,960ریال
 • 250 یا بیشتر 1,890ریال

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,380ریال

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 2,660ریال


 • 50 یا بیشتر 2,520ریال
 • 250 یا بیشتر 2,450ریال

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 980ریال


 • 10 یا بیشتر 840ریال
 • 100 یا بیشتر 770ریال
 • 500 یا بیشتر 700ریال

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 910ریال


 • 50 یا بیشتر 840ریال
 • 250 یا بیشتر 770ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'