باکس هدر معمولی

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,290ریال


 • 5 یا بیشتر 2,860ریال
 • 50 یا بیشتر 2,145ریال
 • 200 یا بیشتر 1,859ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 50 یا بیشتر 4,290ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 5,720ریال


 • 5 یا بیشتر 5,005ریال
 • 50 یا بیشتر 4,290ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 8,580ریال


 • 5 یا بیشتر 7,150ریال
 • 50 یا بیشتر 6,435ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 10,010ریال


 • 5 یا بیشتر 8,580ریال
 • 50 یا بیشتر 7,150ریال
 • 200 یا بیشتر 5,720ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 5,720ریال


 • 5 یا بیشتر 4,290ریال
 • 50 یا بیشتر 3,935ریال
 • 100 یا بیشتر 3,575ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 50 یا بیشتر 5,005ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 12,870ریال


 • 5 یا بیشتر 11,440ریال
 • 50 یا بیشتر 10,010ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 50 یا بیشتر 5,005ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 17,160ریال

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 9,295ریال


 • 10 یا بیشتر 7,865ریال
 • 50 یا بیشتر 6,435ریال

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 2,860ریال


 • 10 یا بیشتر 2,288ریال
 • 50 یا بیشتر 2,002ریال
 • 200 یا بیشتر 1,716ریال

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,860ریال


 • 10 یا بیشتر 2,145ریال
 • 50 یا بیشتر 1,716ریال
 • 200 یا بیشتر 1,359ریال

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 3,575ریال


 • 10 یا بیشتر 2,860ریال
 • 50 یا بیشتر 2,574ریال
 • 250 یا بیشتر 2,145ریال

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 3,289ریال


 • 10 یا بیشتر 2,431ریال
 • 100 یا بیشتر 2,145ریال

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 5,720ریال


 • 10 یا بیشتر 4,290ریال
 • 50 یا بیشتر 3,861ریال
 • 200 یا بیشتر 3,432ریال

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,860ریال


 • 20 یا بیشتر 2,002ریال
 • 100 یا بیشتر 1,716ریال
 • 200 یا بیشتر 1,502ریال

سری کامل باکس هدر ها (صاف و رایت) - 17 رنج - بسته 2 تایی
نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'