باکس هدر معمولی

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 3,300ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 50 یا بیشتر 1,650ریال
 • 200 یا بیشتر 1,430ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,400ریال
 • 50 یا بیشتر 3,300ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 50 یا بیشتر 3,300ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 5,500ریال
 • 50 یا بیشتر 4,950ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 7,700ریال


 • 5 یا بیشتر 6,600ریال
 • 50 یا بیشتر 5,500ریال
 • 200 یا بیشتر 4,400ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,300ریال
 • 50 یا بیشتر 3,027ریال
 • 100 یا بیشتر 2,750ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,400ریال
 • 50 یا بیشتر 3,850ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 50 یا بیشتر 7,700ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,400ریال
 • 50 یا بیشتر 3,850ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 13,200ریال

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 10 یا بیشتر 6,050ریال
 • 50 یا بیشتر 4,950ریال

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 2,200ریال


 • 10 یا بیشتر 1,760ریال
 • 50 یا بیشتر 1,540ریال
 • 200 یا بیشتر 1,320ریال

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,200ریال


 • 10 یا بیشتر 1,650ریال
 • 50 یا بیشتر 1,320ریال
 • 200 یا بیشتر 1,045ریال

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 10 یا بیشتر 2,200ریال
 • 50 یا بیشتر 1,980ریال
 • 250 یا بیشتر 1,650ریال

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,530ریال


 • 10 یا بیشتر 1,870ریال
 • 100 یا بیشتر 1,650ریال

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 10 یا بیشتر 3,300ریال
 • 50 یا بیشتر 2,970ریال
 • 200 یا بیشتر 2,640ریال

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,200ریال


 • 20 یا بیشتر 1,540ریال
 • 100 یا بیشتر 1,320ریال
 • 200 یا بیشتر 1,155ریال

سری کامل باکس هدر ها (صاف و رایت) - 17 رنج - بسته 2 تایی
نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'