انواع باکس هدر

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 50 یا بیشتر 1,500ریال
 • 200 یا بیشتر 1,300ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,000ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 50 یا بیشتر 4,500ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 7,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 50 یا بیشتر 5,000ریال
 • 200 یا بیشتر 4,000ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 50 یا بیشتر 2,752ریال
 • 100 یا بیشتر 2,500ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,000ریال
 • 50 یا بیشتر 3,500ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,000ریال
 • 50 یا بیشتر 3,500ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 12,000ریال

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 6,500ریال


 • 10 یا بیشتر 5,500ریال
 • 50 یا بیشتر 4,500ریال

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 10 یا بیشتر 1,600ریال
 • 50 یا بیشتر 1,400ریال
 • 200 یا بیشتر 1,200ریال

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 10 یا بیشتر 1,500ریال
 • 50 یا بیشتر 1,200ریال
 • 200 یا بیشتر 950ریال

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 10 یا بیشتر 2,000ریال
 • 50 یا بیشتر 1,800ریال
 • 250 یا بیشتر 1,500ریال

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,300ریال


 • 10 یا بیشتر 1,700ریال
 • 100 یا بیشتر 1,500ریال

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 10 یا بیشتر 3,000ریال
 • 50 یا بیشتر 2,700ریال
 • 200 یا بیشتر 2,400ریال

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 20 یا بیشتر 1,400ریال
 • 100 یا بیشتر 1,200ریال
 • 200 یا بیشتر 1,050ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 8,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 25 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

  ..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 25 یا بیشتر 3,900ریال
 • 100 یا بیشتر 3,300ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : 7,500ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 20 یا بیشتر 5,000ریال
 • 50 یا بیشتر 4,500ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 7,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,900ریال
 • 25 یا بیشتر 4,900ریال
 • 100 یا بیشتر 3,900ریال

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'