جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع باکس هدر

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 10,150ریال


 • 5 یا بیشتر 6,767ریال
 • 50 یا بیشتر 5,075ریال
 • 200 یا بیشتر 4,398ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 50 یا بیشتر 10,150ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 13,534ریال


 • 5 یا بیشتر 11,842ریال
 • 50 یا بیشتر 10,150ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 20,300ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 15,225ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 23,684ریال


 • 5 یا بیشتر 20,300ریال
 • 50 یا بیشتر 16,917ریال
 • 200 یا بیشتر 13,534ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 13,534ریال


 • 5 یا بیشتر 10,150ریال
 • 50 یا بیشتر 9,311ریال
 • 100 یا بیشتر 8,458ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 50 یا بیشتر 11,842ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 30,450ریال


 • 5 یا بیشتر 27,067ریال
 • 50 یا بیشتر 23,684ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 50 یا بیشتر 11,842ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 40,601ریال

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 21,992ریال


 • 10 یا بیشتر 18,609ریال
 • 50 یا بیشتر 15,225ریال

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 6,767ریال


 • 10 یا بیشتر 5,413ریال
 • 50 یا بیشتر 4,737ریال
 • 200 یا بیشتر 4,060ریال

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 6,767ریال


 • 10 یا بیشتر 5,075ریال
 • 50 یا بیشتر 4,060ریال
 • 200 یا بیشتر 3,214ریال

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 8,458ریال


 • 10 یا بیشتر 6,767ریال
 • 50 یا بیشتر 6,090ریال
 • 250 یا بیشتر 5,075ریال

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 7,782ریال


 • 10 یا بیشتر 5,752ریال
 • 100 یا بیشتر 5,075ریال

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 13,534ریال


 • 10 یا بیشتر 10,150ریال
 • 50 یا بیشتر 9,135ریال
 • 200 یا بیشتر 8,120ریال

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 6,767ریال


 • 20 یا بیشتر 4,737ریال
 • 100 یا بیشتر 4,060ریال
 • 200 یا بیشتر 3,553ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 28,759ریال


 • 5 یا بیشتر 23,684ریال
 • 25 یا بیشتر 20,300ریال
 • 100 یا بیشتر 18,609ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

  ..

قیمت پایه : 20,300ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 25 یا بیشتر 13,195ریال
 • 100 یا بیشتر 11,165ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : 25,375ریال


 • 5 یا بیشتر 20,300ریال
 • 20 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 15,225ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 23,684ریال


 • 5 یا بیشتر 19,962ریال
 • 25 یا بیشتر 16,579ریال
 • 100 یا بیشتر 13,195ریال

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'