فیوزهای نواری (پیکوفیوز)

فیوز مدل مقاومتی - 1 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 1 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 39,690ریال

فیوز مدل مقاومتی - 1.6 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 1.6 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 39,690ریال

فیوز مدل مقاومتی - 2 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 2 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 39,690ریال

فیوز مدل مقاومتی - 2.5 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 2.5 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 39,690ریال

فیوز مدل مقاومتی - 250 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 250 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,000ریال


 • 5 یا بیشتر 42,000ریال
 • 25 یا بیشتر 39,900ریال

فیوز مدل مقاومتی - 3 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 3 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 39,690ریال

فیوز مدل مقاومتی - 4 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 4 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 39,690ریال

فیوز مدل مقاومتی - 5 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 5 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 39,690ریال

فیوز مدل مقاومتی - 500 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 500 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 41,160ریال

فیوز مدل مقاومتی - 63 میلی آمپر - بسته 5 تایی
فیوز مدل مقاومتی - 800 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 800 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,800ریال


 • 5 یا بیشتر 47,040ریال
 • 25 یا بیشتر 39,690ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1 آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 10,290ریال
 • 25 یا بیشتر 8,820ریال
 • 100 یا بیشتر 7,350ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1.6 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1.6 آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 10,290ریال
 • 25 یا بیشتر 8,820ریال
 • 100 یا بیشتر 7,350ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 100 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 100 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 11,025ریال
 • 25 یا بیشتر 9,555ریال
 • 100 یا بیشتر 8,085ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2 آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 10,290ریال
 • 25 یا بیشتر 8,820ریال
 • 100 یا بیشتر 7,350ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2.5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2.5 آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 11,025ریال
 • 25 یا بیشتر 9,555ریال
 • 100 یا بیشتر 8,085ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 250 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 250 میلی آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 11,760ریال
 • 25 یا بیشتر 10,290ریال
 • 100 یا بیشتر 8,820ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 3.15 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 3.15 آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 10,290ریال
 • 25 یا بیشتر 8,820ریال
 • 100 یا بیشتر 7,350ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 4 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 11,025ریال
 • 25 یا بیشتر 9,555ریال
 • 100 یا بیشتر 8,085ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 400 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 400 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 11,025ریال
 • 25 یا بیشتر 9,555ریال
 • 100 یا بیشتر 8,085ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

..

قیمت پایه : 14,700ریال


 • 5 یا بیشتر 10,290ریال
 • 25 یا بیشتر 8,820ریال
 • 100 یا بیشتر 7,350ریال

نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)
'