فیوزهای نواری (پیکوفیوز)

فیوز مدل مقاومتی - 1 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 1 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 67,076ریال

فیوز مدل مقاومتی - 1.6 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 1.6 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 67,076ریال

فیوز مدل مقاومتی - 2 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 2 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 67,076ریال

فیوز مدل مقاومتی - 2.5 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 2.5 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 67,076ریال

فیوز مدل مقاومتی - 250 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 250 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 82,810ریال


 • 5 یا بیشتر 70,980ریال
 • 25 یا بیشتر 67,431ریال

فیوز مدل مقاومتی - 3 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 3 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 67,076ریال

فیوز مدل مقاومتی - 4 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 4 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 67,076ریال

فیوز مدل مقاومتی - 5 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 5 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 67,076ریال

فیوز مدل مقاومتی - 500 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 500 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 69,560ریال

فیوز مدل مقاومتی - 63 میلی آمپر - بسته 5 تایی
فیوز مدل مقاومتی - 800 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 800 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,372ریال


 • 5 یا بیشتر 79,498ریال
 • 25 یا بیشتر 67,076ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1 آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 17,390ریال
 • 25 یا بیشتر 14,906ریال
 • 100 یا بیشتر 12,422ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1.6 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1.6 آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 17,390ریال
 • 25 یا بیشتر 14,906ریال
 • 100 یا بیشتر 12,422ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 100 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 100 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 18,632ریال
 • 25 یا بیشتر 16,148ریال
 • 100 یا بیشتر 13,664ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2 آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 17,390ریال
 • 25 یا بیشتر 14,906ریال
 • 100 یا بیشتر 12,422ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2.5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2.5 آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 18,632ریال
 • 25 یا بیشتر 16,148ریال
 • 100 یا بیشتر 13,664ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 250 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 250 میلی آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 19,874ریال
 • 25 یا بیشتر 17,390ریال
 • 100 یا بیشتر 14,906ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 3.15 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 3.15 آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 17,390ریال
 • 25 یا بیشتر 14,906ریال
 • 100 یا بیشتر 12,422ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 4 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 18,632ریال
 • 25 یا بیشتر 16,148ریال
 • 100 یا بیشتر 13,664ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 400 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 400 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 18,632ریال
 • 25 یا بیشتر 16,148ریال
 • 100 یا بیشتر 13,664ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

..

قیمت پایه : 24,843ریال


 • 5 یا بیشتر 17,390ریال
 • 25 یا بیشتر 14,906ریال
 • 100 یا بیشتر 12,422ریال

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'