فیوزهای برگشت پذیر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 21,840ریال


 • 5 یا بیشتر 17,745ریال
 • 25 یا بیشتر 15,015ریال
 • 100 یا بیشتر 12,968ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 24,570ریال


 • 5 یا بیشتر 20,475ریال
 • 25 یا بیشتر 17,745ریال
 • 100 یا بیشتر 16,380ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 27,300ریال


 • 5 یا بیشتر 23,205ریال
 • 25 یا بیشتر 21,158ریال
 • 100 یا بیشتر 19,110ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 31,395ریال


 • 5 یا بیشتر 25,935ریال
 • 25 یا بیشتر 23,205ریال
 • 100 یا بیشتر 21,158ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 34,125ریال


 • 5 یا بیشتر 27,300ریال
 • 20 یا بیشتر 23,888ریال
 • 100 یا بیشتر 21,840ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 17,745ریال


 • 5 یا بیشتر 12,285ریال
 • 25 یا بیشتر 10,238ریال
 • 100 یا بیشتر 8,190ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 20,475ریال


 • 5 یا بیشتر 15,015ریال
 • 25 یا بیشتر 12,968ریال
 • 100 یا بیشتر 10,920ریال

فیوز مینیاتوری 16 آمپر - HYUNDAI

فیوز مینیاتوری 16 آمپر - HYUNDAI

برگست پذیر - 16 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 116,025ریال


 • 5 یا بیشتر 102,375ریال

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 20 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 116,025ریال


 • 5 یا بیشتر 102,375ریال

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 25 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 116,025ریال


 • 5 یا بیشتر 102,375ریال

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 32 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 116,025ریال


 • 5 یا بیشتر 102,375ریال

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'