فیوزهای برگشت پذیر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 16,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 25 یا بیشتر 11,000ریال
 • 100 یا بیشتر 9,500ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 15,000ریال
 • 25 یا بیشتر 13,000ریال
 • 100 یا بیشتر 12,000ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,000ریال
 • 25 یا بیشتر 15,500ریال
 • 100 یا بیشتر 14,000ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 19,000ریال
 • 25 یا بیشتر 17,000ریال
 • 100 یا بیشتر 15,500ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 20 یا بیشتر 17,500ریال
 • 100 یا بیشتر 16,000ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 25 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 25 یا بیشتر 9,500ریال
 • 100 یا بیشتر 8,000ریال

فیوز مینیاتوری 16 آمپر - HYUNDAI

فیوز مینیاتوری 16 آمپر - HYUNDAI

برگست پذیر - 16 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 85,000ریال


 • 5 یا بیشتر 75,000ریال

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 20 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 85,000ریال


 • 5 یا بیشتر 75,000ریال

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 25 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 85,000ریال


 • 5 یا بیشتر 75,000ریال

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 32 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 85,000ریال


 • 5 یا بیشتر 75,000ریال

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'