فیوزهای برگشت پذیر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 36,910ریال


 • 5 یا بیشتر 29,989ریال
 • 25 یا بیشتر 25,375ریال
 • 100 یا بیشتر 21,915ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 41,523ریال


 • 5 یا بیشتر 34,603ریال
 • 25 یا بیشتر 29,989ریال
 • 100 یا بیشتر 27,682ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 46,137ریال


 • 5 یا بیشتر 39,216ریال
 • 25 یا بیشتر 35,756ریال
 • 100 یا بیشتر 32,296ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 53,058ریال


 • 5 یا بیشتر 43,830ریال
 • 25 یا بیشتر 39,216ریال
 • 100 یا بیشتر 35,756ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 57,671ریال


 • 5 یا بیشتر 46,137ریال
 • 20 یا بیشتر 40,370ریال
 • 100 یا بیشتر 36,910ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 29,989ریال


 • 5 یا بیشتر 20,762ریال
 • 25 یا بیشتر 17,301ریال
 • 100 یا بیشتر 13,841ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 34,603ریال


 • 5 یا بیشتر 25,375ریال
 • 25 یا بیشتر 21,915ریال
 • 100 یا بیشتر 18,455ریال

فیوز مینیاتوری 16 آمپر - HYUNDAI

فیوز مینیاتوری 16 آمپر - HYUNDAI

برگست پذیر - 16 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 196,082ریال


 • 5 یا بیشتر 173,014ریال

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 20 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 196,082ریال


 • 5 یا بیشتر 173,014ریال

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 25 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 196,082ریال


 • 5 یا بیشتر 173,014ریال

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 32 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 196,082ریال


 • 5 یا بیشتر 173,014ریال

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'