جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع سوئیچ حرارتی

ترموسوئیچ 50 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 50 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 50 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای ..

قیمت پایه : 207,796ریال

موجودی : 26 عدد

ترموسوئیچ 40 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 40 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 40 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به د..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 22 عدد

ترموسوئیچ 200 درجه - نرمال باز NO

ترموسوئیچ 200 درجه - نرمال باز NO

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 200 به صورت باز عمل می کند و با رسیدن به د..

قیمت پایه : 256,744ریال

موجودی : 22 عدد

ترموستات سیم دار 40 درجه - نرمال بسته NC

ترموستات سیم دار 40 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ در حالت معمول بسته می باشد و با رسیدن دما به 40 درجه ، کنتاکت آن باز می شود .مشخصات الکتری..

قیمت پایه : 162,000ریال

موجودی : 22 عدد

ترموسوئیچ 240 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 240 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 240 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به ..

قیمت پایه : 267,826ریال


 • 10 یا بیشتر 243,814ریال

موجودی : 19 عدد

ترموستات سیم دار 110 درجه بدنه فلزی - نرمال بسته NC

ترموستات سیم دار 110 درجه بدنه فلزی - نرمال بسته NC

این سوئیچ در حالت معمول بسته می باشد و با رسیدن دما به 110 درجه ، کنتاکت آن باز می شود .مشخصات الکتر..

قیمت پایه : 206,873ریال


 • 50 یا بیشتر 188,402ریال
 • 200 یا بیشتر 169,931ریال

موجودی : 19 عدد

ترموسوئیچ 150 درجه - نرمال باز NO

ترموسوئیچ 150 درجه - نرمال باز NO

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 150 به صورت باز عمل می کند و با رسیدن به دمای ..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 15 عدد

ترموسوئیچ 130 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 130 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 130 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 15 عدد

ترموسوئیچ 140 درجه - نرمال باز NO

ترموسوئیچ 140 درجه - نرمال باز NO

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 140 به صورت باز عمل می کند و با رسیدن به دمای ..

قیمت پایه : 275,214ریال

موجودی : 14 عدد

ترموسوئیچ 250 درجه - نرمال باز NO

ترموسوئیچ 250 درجه - نرمال باز NO

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 250 به صورت باز عمل می کند و با رسیدن به د..

قیمت پایه : 256,744ریال


 • 10 یا بیشتر 230,885ریال

موجودی : 13 عدد

ترموسوئیچ 110 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 110 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 110 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 13 عدد

ترموستات سیم دار 100 درجه - نرمال بسته NC

ترموستات سیم دار 100 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ در حالت معمول بسته می باشد و با رسیدن دما به 100 درجه ، کنتاکت آن باز می شود .مشخصات الکتر..

قیمت پایه : 206,873ریال


 • 50 یا بیشتر 188,402ریال
 • 200 یا بیشتر 169,931ریال

موجودی : 13 عدد

ترموسوئیچ 90 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 90 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 90 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای ..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 12 عدد

ترموسوئیچ 160 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 160 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 160 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 12 عدد

ترموسوئیچ 140 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 140 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 140 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 11 عدد

ترموسوئیچ 100 درجه - نرمال باز NO

ترموسوئیچ 100 درجه - نرمال باز NO

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 100 به صورت باز عمل می کند و با رسیدن به دمای ..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 11 عدد

ترموسوئیچ 100 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 100 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 100 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 9 عدد

ترموسوئیچ 80 درجه - نرمال باز NO

ترموسوئیچ 80 درجه - نرمال باز NO

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 80 به صورت باز عمل می کند و و با رسیدن به دما..

قیمت پایه : 212,414ریال

موجودی : 8 عدد

ترموسوئیچ 40 درجه - نرمال باز NO

ترموسوئیچ 40 درجه - نرمال باز NO

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 40 به صورت باز عمل می کند و با رسیدن به دم..

قیمت پایه : 230,885ریال

موجودی : 8 عدد

ترموسوئیچ 150 درجه - نرمال بسته NC

ترموسوئیچ 150 درجه - نرمال بسته NC

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 150 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای..

قیمت پایه : 212,414ریال


 • 10 یا بیشتر 184,708ریال

موجودی : 8 عدد

ترموسوئیچ 130 درجه - نرمال باز NO

ترموسوئیچ 130 درجه - نرمال باز NO

این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 130 به صورت باز عمل می کند و با رسیدن به دمای ..

قیمت پایه : 273,367ریال

موجودی : 8 عدد

نمایش 1 تا 21 از 49 (3 صفحه)
'