جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت SMD سایز 2512

مقاومت 147 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 147 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 49 عدد

مقاومت 470 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 470 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 47 عدد

مقاومت 360 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 360 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 44 عدد

مقاومت 12 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 12 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال

موجودی : 44 عدد

مقاومت 75 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 75 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 42 عدد

مقاومت 75 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 75 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال

موجودی : 42 عدد

مقاومت 100 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 100 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 18 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 18 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 40 عدد

مقاومت 180 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 180 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 35 عدد

مقاومت 100 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 100 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال

موجودی : 35 عدد

مقاومت 39 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 39 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 33 عدد

مقاومت 2 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 2 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 33 عدد

مقاومت 68 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 68 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 32 عدد

مقاومت 15 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 15 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 32 عدد

مقاومت 5.6 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 5.6 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 31 عدد

مقاومت 33 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 33 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال

موجودی : 31 عدد

مقاومت 270 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 270 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال

موجودی : 31 عدد

مقاومت 130 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 130 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 31 عدد

مقاومت 68 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 68 کیلو اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 29 عدد

مقاومت 56 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 56 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال
 • 25 یا بیشتر 95,930ریال

موجودی : 23 عدد

مقاومت 120 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

مقاومت 120 اهم SMD - سایز 2512 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,224ریال


 • 3 یا بیشتر 118,314ریال
 • 10 یا بیشتر 102,325ریال

موجودی : 23 عدد

نمایش 1 تا 21 از 59 (3 صفحه)
'