جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت SMD سایز 1206

مقاومت 46.4 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 46.4 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال

موجودی : 447 عدد

مقاومت 510 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 510 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 371 عدد

مقاومت 390 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 390 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 317 عدد

مقاومت 5.9 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 5.9 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 278 عدد

مقاومت 1 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 262 عدد

مقاومت 91 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 91 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 253 عدد

مقاومت 910 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 910 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 241 عدد

مقاومت 91 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 91 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 235 عدد

مقاومت 7.5 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 7.5 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 234 عدد

مقاومت 24 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 24 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 234 عدد

مقاومت 127 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 127 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 234 عدد

مقاومت 18 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 18 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 233 عدد

مقاومت 9.1 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 9.1 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 231 عدد

مقاومت 8.2 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 8.2 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 231 عدد

مقاومت 750 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 750 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 229 عدد

مقاومت 16 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 16 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 221 عدد

مقاومت 2.2 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 2.2 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 219 عدد

مقاومت 665 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 665 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 216 عدد

مقاومت 2.4 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 2.4 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 216 عدد

مقاومت 110 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 110 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 213 عدد

مقاومت 4.3 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 4.3 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 18,113ریال


 • 5 یا بیشتر 13,681ریال
 • 25 یا بیشتر 11,599ریال
 • 100 یا بیشتر 10,247ریال

موجودی : 210 عدد

نمایش 1 تا 21 از 175 (9 صفحه)
'