جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت SMD سایز 0805

مقاومت 240 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 240 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 477 عدد

مقاومت 6.8 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 6.8 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 469 عدد

مقاومت 270 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 270 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 462 عدد

مقاومت 178 اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 178 اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 452 عدد

مقاومت 910 اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 910 اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 444 عدد

مقاومت 680 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 680 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 423 عدد

مقاومت 75 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 75 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 397 عدد

مقاومت 511 اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 511 اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 324 عدد

مقاومت 2.4 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 2.4 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 319 عدد

مقاومت 6.2 اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 6.2 اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 252 عدد

مقاومت 90.9 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 90.9 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 246 عدد

مقاومت 31.6 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 31.6 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 239 عدد

مقاومت 16 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 16 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 234 عدد

مقاومت 619 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 619 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 233 عدد

مقاومت 2.7 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 2.7 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 232 عدد

مقاومت 4.7 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 4.7 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 229 عدد

مقاومت 1.21 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.21 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 229 عدد

مقاومت 432 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 432 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 225 عدد

مقاومت 3.3 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 3.3 مگا اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 225 عدد

مقاومت 215 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 215 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 225 عدد

مقاومت 1.4 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.4 کیلو اهم SMD - سایز 0805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 5 یا بیشتر 11,682ریال
 • 25 یا بیشتر 9,960ریال
 • 100 یا بیشتر 9,271ریال

موجودی : 223 عدد

نمایش 1 تا 21 از 161 (8 صفحه)
'