جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت SMD سایز 0402

مقاومت 200 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 200 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 193 عدد

مقاومت 1.2 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 1.2 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 168 عدد

مقاومت 5.1 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 5.1 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 109 عدد

مقاومت 20 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 20 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 101 عدد

مقاومت 470 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 470 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 87 عدد

مقاومت 91 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 91 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 77 عدد

مقاومت 22 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 22 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 75 عدد

مقاومت 82 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 82 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 74 عدد

مقاومت 39.2 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 39.2 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 73 عدد

مقاومت 680 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 680 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 68 عدد

مقاومت 39 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 39 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 68 عدد

مقاومت 8.2 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 8.2 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 66 عدد

مقاومت 110 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 110 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 62 عدد

مقاومت 75 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 75 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 61 عدد

مقاومت 240 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 240 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 60 عدد

مقاومت 470 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 470 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 59 عدد

مقاومت 22 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 22 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 59 عدد

مقاومت 1.5 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 1.5 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 54 عدد

مقاومت 100 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 100 کیلو اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 51 عدد

مقاومت 150 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 150 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 21,438ریال
 • 100 یا بیشتر 18,732ریال

موجودی : 50 عدد

مقاومت 910 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

مقاومت 910 اهم SMD سایز 402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 24,143ریال

موجودی : 49 عدد

نمایش 1 تا 21 از 102 (5 صفحه)
'