جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت 5 وات

مقاومت 18 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 18 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 102 عدد

مقاومت 6.8 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 6.8 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 1.5 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 1.5 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 26 عدد

مقاومت 0.68 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 0.68 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 25 عدد

مقاومت 680 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 680 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 23 عدد

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 23 عدد

مقاومت 560 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 560 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 20 عدد

مقاومت 0.39 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 0.39 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 19 عدد

مقاومت 390 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 390 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 18 عدد

مقاومت 27 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 27 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 18 عدد

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 17 عدد

مقاومت 2.7 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 2.7 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 17 عدد

مقاومت 56 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 56 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 15 عدد

مقاومت 1.8 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 1.8 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 13 عدد

مقاومت 6.8 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 6.8 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 12 عدد

مقاومت 12 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 12 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 12 عدد

مقاومت 560 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 560 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 11 عدد

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 10 عدد

مقاومت 0.18 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 0.18 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 10 عدد

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 8 عدد

مقاومت 68 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

مقاومت 68 اهم - 5 وات - بسته 5 تایی

از این مقاومت ها به عنوان مقاومت های سفالی یا آجری نیز نام برده می شود ...

قیمت پایه : 206,483ریال


 • 10 یا بیشتر 192,821ریال

موجودی : 7 عدد

نمایش 1 تا 21 از 78 (4 صفحه)
'