جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت 5% | 0.5 وات (1/2)

مقاومت 1.2 مگا اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 مگا اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 312 عدد

مقاومت 39 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 39 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 224 عدد

مقاومت 820 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 820 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 204 عدد

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 187 عدد

مقاومت 220 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 220 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 184 عدد

مقاومت 47 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 47 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 182 عدد

مقاومت 47 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 47 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 177 عدد

مقاومت 2.2 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 177 عدد

مقاومت 100 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 100 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 13,081ریال


 • 10 یا بیشتر 12,274ریال
 • 50 یا بیشتر 11,047ریال

موجودی : 165 عدد

مقاومت 1 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 14,088ریال


 • 10 یا بیشتر 11,968ریال
 • 50 یا بیشتر 11,047ریال

موجودی : 165 عدد

مقاومت 220 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 220 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 163 عدد

مقاومت 100 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 100 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 13,081ریال


 • 10 یا بیشتر 13,993ریال
 • 50 یا بیشتر 12,274ریال

موجودی : 162 عدد

مقاومت 10 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 10 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 162 عدد

مقاومت 820 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 820 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 157 عدد

مقاومت 27 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 27 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 152 عدد

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 141 عدد

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 137 عدد

مقاومت 390 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 390 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 136 عدد

مقاومت 330 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 330 کیلو اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 136 عدد

مقاومت 1.2 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 129 عدد

مقاومت 82 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 82 اهم - 0.5 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,075ریال


 • 10 یا بیشتر 10,593ریال
 • 50 یا بیشتر 10,126ریال

موجودی : 128 عدد

نمایش 1 تا 21 از 85 (5 صفحه)
'