مقاومت 3 وات

رنج کامل مقاومت های 3 وات - 55 رنج - بسته تکی
مقاومت 0.82 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 0.82 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 3 یا بیشتر 25,000ریال
 • 10 یا بیشتر 20,000ریال
 • 25 یا بیشتر 18,000ریال

مقاومت 1.2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 3 یا بیشتر 25,000ریال
 • 10 یا بیشتر 20,000ریال
 • 25 یا بیشتر 17,500ریال

مقاومت 1.2 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 3 یا بیشتر 25,000ریال
 • 10 یا بیشتر 20,000ریال
 • 25 یا بیشتر 17,500ریال

مقاومت 1.3 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 1.5 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 3 یا بیشتر 25,000ریال
 • 10 یا بیشتر 20,000ریال
 • 30 یا بیشتر 17,500ریال

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 3 یا بیشتر 25,000ریال
 • 10 یا بیشتر 20,000ریال
 • 25 یا بیشتر 17,500ریال

مقاومت 1.8 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 3 یا بیشتر 25,000ریال
 • 10 یا بیشتر 20,000ریال
 • 25 یا بیشتر 17,500ریال

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 3 یا بیشتر 25,000ریال
 • 10 یا بیشتر 20,000ریال
 • 25 یا بیشتر 17,500ریال

مقاومت 10 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 10 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

مقاومت 10 مگا اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 100 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 100 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 16,000ریال

مقاومت 100 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 100 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 10 یا بیشتر 18,000ریال

مقاومت 12 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 12 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

مقاومت 120 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال

مقاومت 120 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

مقاومت 15 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

مقاومت 15 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

مقاومت 18 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

مقاومت 18 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

مقاومت 180 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 180 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 19,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال

نمایش 1 تا 21 از 65 (4 صفحه)
'