ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

مقاومت 2 وات

مقاومت 22 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

مقاومت 22 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 90 عدد

مقاومت 560 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 560 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 76 عدد

مقاومت 33 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

مقاومت 33 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 55 عدد

مقاومت 27 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 27 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 54 عدد

مقاومت 1.8 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 53 عدد

مقاومت 620 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 620 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 34 عدد

مقاومت 82 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 82 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 23 عدد

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 22 عدد

مقاومت 68 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 68 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 22 عدد

مقاومت 3.9 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.9 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 21 عدد

مقاومت 1.5 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 21 عدد

مقاومت 1.2 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 17 عدد

مقاومت 680 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 680 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 14 عدد

مقاومت 6.8 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 6.8 کیلو اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 13 عدد

مقاومت 390 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

مقاومت 390 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 13 عدد

مقاومت 220 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

مقاومت 220 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 12 عدد

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 12 عدد

مقاومت 15 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

مقاومت 15 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 11 عدد

مقاومت 1.8 مگا اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 مگا اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 8 عدد

مقاومت 62 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 62 اهم - 2 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 6 عدد

مقاومت 39 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

مقاومت 39 کیلو اهم - 2 وات - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,525ریال


 • 10 یا بیشتر 53,547ریال
 • 30 یا بیشتر 51,087ریال

موجودی : 5 عدد

نمایش 1 تا 21 از 85 (5 صفحه)
'