مقاومت 1 وات

رنج کامل مقاومت های 1 وات - 85 رنج - بسته 10 تایی

رنج کامل مقاومت های 1 وات - 85 رنج - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 450,000ریال 510,000ریال

مقاومت 0.22 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 0.22 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 0.33 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 0.33 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 0.47 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 0.47 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 0.5 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 0.5 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 0.68 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 0.68 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 0.82 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 0.82 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1 مگااهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1 مگااهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.2 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.2 مگااهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 مگااهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.2 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.5 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.5 مگااهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 مگااهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.5 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.8 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.8 مگااهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 مگااهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 1.8 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 10 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 10 اهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

مقاومت 10 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 10 کیلواهم- 1 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 85 (5 صفحه)
'