جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت 1 وات

مقاومت 82 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 82 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 108 عدد

مقاومت 2.2 مگا اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 مگا اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 97 عدد

مقاومت 1 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 97 عدد

مقاومت 680 کیلو اهم- 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 680 کیلو اهم- 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 74 عدد

مقاومت 0.33 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 0.33 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 73 عدد

مقاومت 0.15 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 0.15 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 72 عدد

مقاومت 3.9 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.9 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 58 عدد

مقاومت 39 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 39 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 55 عدد

مقاومت 68 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 68 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 53 عدد

مقاومت 270 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 270 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 52 عدد

مقاومت 180 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 180 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 46 عدد

مقاومت 560 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 560 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 45 عدد

مقاومت 220 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 220 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 42 عدد

مقاومت 6.8 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 6.8 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 18 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 37 عدد

مقاومت 15 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 34 عدد

مقاومت 27 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 27 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 33 عدد

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 30 عدد

مقاومت 470 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 470 کیلو اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 29 عدد

مقاومت 4.7 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 29 عدد

مقاومت 2.7 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 اهم - 1 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 10 یا بیشتر 31,031ریال
 • 50 یا بیشتر 30,274ریال

موجودی : 28 عدد

نمایش 1 تا 21 از 90 (5 صفحه)
'