جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت 1% و 2% | 0.5 وات (1/2)

مقاومت 470 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد | بسته 10 تایی

مقاومت 470 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 84 عدد

مقاومت 18 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 83 عدد

مقاومت 7.15 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 7.15 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 47 عدد

مقاومت 78.7 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 78.7 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 46 عدد

مقاومت 6.49 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 6.49 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 42 عدد

مقاومت 53.6 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 53.6 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 42 عدد

مقاومت 196 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 196 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 42 عدد

مقاومت 768 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 768 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 7.68 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 7.68 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 58.4 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 58.4 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 430 کیلو اهم - 0.5 وات - 2 درصد | بسته 10 تایی

مقاومت 430 کیلو اهم - 0.5 وات - 2 درصد | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 4.7 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 19.1 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 19.1 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 14 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 14 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 40 عدد

مقاومت 681 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 681 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 39 عدد

مقاومت 487 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 487 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 39 عدد

مقاومت 3 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 39 عدد

مقاومت 75 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 75 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 38 عدد

مقاومت 48.7 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 48.7 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 38 عدد

مقاومت 910 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 910 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 37 عدد

مقاومت 13 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 13 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 204,068ریال

موجودی : 37 عدد

نمایش 1 تا 21 از 64 (4 صفحه)
'