جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت 1% | 0.25 وات (1/4)

مقاومت 294 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 294 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 3140 عدد

مقاومت 255 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد | بسته 10 تایی

مقاومت 255 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 100 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 1195 عدد

مقاومت 412 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 412 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 781 عدد

مقاومت 1.2 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 10 یا بیشتر 13,973ریال
 • 50 یا بیشتر 11,644ریال

موجودی : 526 عدد

مقاومت 5 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 523 عدد

مقاومت 51 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 51 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 516 عدد

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 10 یا بیشتر 13,973ریال
 • 50 یا بیشتر 11,644ریال

موجودی : 511 عدد

مقاومت 2.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 10 یا بیشتر 13,973ریال
 • 50 یا بیشتر 11,644ریال

موجودی : 482 عدد

مقاومت 160 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 160 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 10 یا بیشتر 13,973ریال
 • 50 یا بیشتر 11,644ریال

موجودی : 482 عدد

مقاومت 2.4 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.4 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 467 عدد

مقاومت 1.6 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.6 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 451 عدد

مقاومت 150 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 150 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 10 یا بیشتر 13,973ریال
 • 50 یا بیشتر 11,644ریال

موجودی : 447 عدد

مقاومت 1.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 10 یا بیشتر 13,973ریال
 • 50 یا بیشتر 11,644ریال

موجودی : 443 عدد

مقاومت 2 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 415 عدد

مقاومت 280 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 280 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 5 یا بیشتر 17,597ریال
 • 30 یا بیشتر 16,367ریال
 • 100 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 406 عدد

مقاومت 1.5 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 405 عدد

مقاومت 340 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 340 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 403 عدد

مقاومت 73.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 73.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 395 عدد

مقاومت 91 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 91 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 5 یا بیشتر 17,597ریال
 • 30 یا بیشتر 16,367ریال
 • 100 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 394 عدد

مقاومت 5.9 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5.9 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 393 عدد

مقاومت 309 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 309 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 386 عدد

نمایش 1 تا 21 از 235 (12 صفحه)
'