جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت 0.125 وات (1/8)

مقاومت 5.6 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5.6 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 566 عدد

مقاومت 4.7 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 519 عدد

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 513 عدد

مقاومت 1.2 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 510 عدد

مقاومت 2.2 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 503 عدد

مقاومت 39 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 39 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 497 عدد

مقاومت 820 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 820 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 496 عدد

مقاومت 3.9 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.9 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 492 عدد

مقاومت 3.9 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.9 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 487 عدد

مقاومت 180 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 180 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 475 عدد

مقاومت 1.8 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 470 عدد

مقاومت 390 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 390 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 459 عدد

مقاومت 15 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 441 عدد

مقاومت 390 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 390 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 438 عدد

مقاومت 820 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 820 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 437 عدد

مقاومت 27 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 27 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 437 عدد

مقاومت 12 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 12 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 436 عدد

مقاومت 10 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 10 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 419 عدد

مقاومت 680 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 680 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 418 عدد

مقاومت 18 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 416 عدد

مقاومت 2.2 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 415 عدد

نمایش 1 تا 21 از 87 (5 صفحه)
'