جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت های آجری 10 وات

مقاومت آجری 330 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 330 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 186 عدد

مقاومت آجری 3.3 کیلو اهم - 10 وات

مقاومت آجری 3.3 کیلو اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 127 عدد

مقاومت آجری 270 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 270 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 105 عدد

مقاومت آجری 5.6 کیلو اهم - 10 وات

مقاومت آجری 5.6 کیلو اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 89 عدد

مقاومت آجری 0.12 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 0.12 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 88 عدد

مقاومت آجری 0.39 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 0.39 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 81 عدد

مقاومت آجری 0.33 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 0.33 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 69 عدد

مقاومت آجری 27 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 27 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 67 عدد

مقاومت آجری 6.8 کیلو اهم - 10 وات

مقاومت آجری 6.8 کیلو اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 63 عدد

مقاومت آجری 56 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 56 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 63 عدد

مقاومت آجری 390 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 390 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 61 عدد

مقاومت آجری 470 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 470 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 39 عدد

مقاومت آجری 0.22 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 0.22 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 38 عدد

مقاومت آجری 560 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 560 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 36 عدد

مقاومت آجری 4.7 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 4.7 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال

موجودی : 36 عدد

مقاومت آجری 9.1 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 9.1 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 35 عدد

مقاومت آجری 47 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 47 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 35 عدد

مقاومت آجری 2.7 کیلو اهم - 10 وات

مقاومت آجری 2.7 کیلو اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 34 عدد

مقاومت آجری 68 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 68 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 32 عدد

مقاومت آجری 33 کیلو اهم - 10 وات

مقاومت آجری 33 کیلو اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 32 عدد

مقاومت آجری 3.9 اهم - 10 وات

مقاومت آجری 3.9 اهم - 10 وات

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 10 یا بیشتر 54,009ریال
 • 50 یا بیشتر 53,077ریال

موجودی : 31 عدد

نمایش 1 تا 21 از 58 (3 صفحه)
'