انواع وریستور

رنج کامل وریستور | 32 رنج | یک عددی

رنج کامل وریستور | 32 رنج | یک عددی

این رنج شامل 21 عدد از وریستورهای موجود در سایت است که از هر مدل یک عدد ارائه می شود ...

قیمت پایه : 464,100ریال

وریستور VDR 10K361

وریستور VDR 10K361

10mm 230Vrms 300Vdc 2500..

قیمت پایه : 7,781ریال

وریستور VDR 07K121

وریستور VDR 07K121

7mm 75Vrms 100Vdc 1200 VDR 07D121 ..

قیمت پایه : 5,460ریال


 • 100 یا بیشتر 4,641ریال

وریستور VDR 07K180

وریستور VDR 07K180

7mm 100Vrms 14Vdc 250 VDR 07D180 ..

قیمت پایه : 4,095ریال


 • 50 یا بیشتر 3,276ریال

وریستور VDR 07K201

وریستور VDR 07K201

7mm 130Vrms 170Vdc 1200 VDR 07D201 ..

قیمت پایه : 6,825ریال


 • 50 یا بیشتر 4,641ریال

وریستور VDR 07K221

وریستور VDR 07K221

7mm 140Vrms 180Vdc 1200 VDR 07D221 ..

قیمت پایه : 4,095ریال


 • 50 یا بیشتر 3,276ریال

وریستور VDR 07K271

وریستور VDR 07K271

7mm 175Vrms 225Vdc 1200..

قیمت پایه : 4,641ریال

وریستور VDR 07K330

وریستور VDR 07K330

VDR 07D330 7MM 20Vrms 26Vdc..

قیمت پایه : 4,095ریال


 • 50 یا بیشتر 3,003ریال
 • 200 یا بیشتر 2,730ریال

وریستور VDR 07K361

وریستور VDR 07K361

VDR 07D361 7MM 230Vrms 300Vdc ..

قیمت پایه : 4,095ریال


 • 100 یا بیشتر 2,730ریال

وریستور VDR 07K390

وریستور VDR 07K390

7mm 25Vrms 31Vdc 250..

قیمت پایه : 4,095ریال


 • 50 یا بیشتر 3,276ریال

وریستور VDR 07K391

وریستور VDR 07K391

7mm 250Vrms 320Vdc 1200 VDR 07D391 ..

قیمت پایه : 4,095ریال

وریستور VDR 07K431

وریستور VDR 07K431

7mm 275Vrms 350Vdc 1200 VDR 07D431 ..

قیمت پایه : 4,095ریال


 • 100 یا بیشتر 2,730ریال
 • 500 یا بیشتر 2,457ریال

وریستور VDR 07K470

وریستور VDR 07K470

7mm 30Vrms 38Vdc 250..

قیمت پایه : 7,781ریال

وریستور VDR 07K471

وریستور VDR 07K471

7mm 300Vrms 385Vdc 1200..

قیمت پایه : 5,460ریال


 • 5 یا بیشتر 4,095ریال
 • 30 یا بیشتر 3,549ریال
 • 150 یا بیشتر 3,003ریال

وریستور VDR 07K560

وریستور VDR 07K560

7mm 35Vrms 45Vdc 250 VDR 07D560 ..

قیمت پایه : 4,914ریال


 • 50 یا بیشتر 4,095ریال

وریستور VDR 10K151

وریستور VDR 10K151

10mm 95Vrms 125Vdc 2500..

قیمت پایه : 6,006ریال

وریستور VDR 10K180

وریستور VDR 10K180

10mm 100Vrms 14Vdc 500..

قیمت پایه : 9,009ریال


 • 50 یا بیشتر 7,644ریال

وریستور VDR 10K391

وریستور VDR 10K391

10mm 250Vrms 320Vdc 2500..

قیمت پایه : 9,282ریال

وریستور VDR 10K431

وریستور VDR 10K431

10mm 275Vrms 350Vdc 2500..

قیمت پایه : 4,914ریال


 • 50 یا بیشتر 4,095ریال
 • 200 یا بیشتر 3,822ریال
 • 1000 یا بیشتر 3,686ریال

وریستور VDR 10K471

وریستور VDR 10K471

10mm 300Vrms 385Vdc 2500 10D471..

قیمت پایه : 4,095ریال


 • 50 یا بیشتر 3,549ریال

وریستور VDR 10K621

وریستور VDR 10K621

10mm 385Vrms 505Vdc 2500..

قیمت پایه : 9,555ریال


 • 5 یا بیشتر 7,644ریال
 • 25 یا بیشتر 6,552ریال
 • 100 یا بیشتر 5,460ریال

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'