جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

سلف SMD سایز 0805

سلف 3.3 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 3.3 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 311,124ریال

موجودی : 83 عدد

سلف 22 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 22 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 358,989ریال

موجودی : 63 عدد

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


  • 20 یا بیشتر 179,495ریال

موجودی : 60 عدد

سلف 1.8 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 1.8 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 311,124ریال

موجودی : 38 عدد

سلف 18 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 18 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 215,393ریال

موجودی : 32 عدد

سلف 15 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 15 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 203,427ریال

موجودی : 30 عدد

سلف 33 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 33 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 358,989ریال

موجودی : 29 عدد

سلف 1.5 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 1.5 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 311,124ریال

موجودی : 27 عدد

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 215,393ریال


  • 10 یا بیشتر 179,495ریال

موجودی : 24 عدد

سلف 1.2 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 1.2 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 299,158ریال

موجودی : 24 عدد

سلف 4.7 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 4.7 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 311,124ریال

موجودی : 22 عدد

سلف 47 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 47 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 335,056ریال

موجودی : 19 عدد

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


  • 10 یا بیشتر 167,528ریال

موجودی : 19 عدد

سلف 5.6 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 5.6 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال

موجودی : 9 عدد

سلف 6.8 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 6.8 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 418,821ریال

موجودی : 8 عدد

سلف 330 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 330 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 215,393ریال


  • 10 یا بیشتر 179,495ریال

موجودی : 7 عدد

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 191,461ریال


  • 10 یا بیشتر 167,528ریال
  • 100 یا بیشتر 155,562ریال

موجودی : 6 عدد

سلف 8.2 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 8.2 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 179,495ریال


  • 10 یا بیشتر 143,596ریال

موجودی : 6 عدد

سلف 39 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 39 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال

موجودی : 2 عدد

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 215,393ریال

موجودی : 2 عدد

سلف 680 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 680 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 179,495ریال


  • 10 یا بیشتر 131,629ریال

موجودی : 1 عدد

نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)
'