سلف SMD سایز 0603

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 70,840ریال


 • 20 یا بیشتر 58,520ریال

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 77,000ریال


 • 20 یا بیشتر 61,600ریال

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی
سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 40,040ریال


 • 20 یا بیشتر 30,800ریال

سلف 12 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 12 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 61,600ریال


 • 20 یا بیشتر 55,440ریال

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 61,600ریال


 • 10 یا بیشتر 52,360ریال

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 61,600ریال


 • 10 یا بیشتر 52,360ریال

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 61,600ریال


 • 20 یا بیشتر 52,360ریال

سلف 3.9 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 3.9 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 61,600ریال


 • 10 یا بیشتر 55,440ریال

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 61,600ریال


 • 10 یا بیشتر 55,440ریال

سلف 390 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 390 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 61,600ریال


 • 10 یا بیشتر 55,440ریال

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 70,000ریال


 • 5 یا بیشتر 47,600ریال
 • 20 یا بیشتر 39,200ریال

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 61,600ریال


 • 20 یا بیشتر 55,440ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'