جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

سلف های معمولی (مقاومتی)

سلف متغیر 3.5 دور

سلف متغیر 3.5 دور

3.5 turns variable coil..

قیمت پایه : 99,580ریال

موجودی : 358 عدد

سلف 560 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 560 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 62,593ریال

موجودی : 182 عدد

سلف 680 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 680 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 56,903ریال

موجودی : 176 عدد

سلف 82 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 82 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,300ریال


  • 10 یا بیشتر 34,943ریال
  • 50 یا بیشتر 33,104ریال

موجودی : 156 عدد

سلف 22 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 22 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 153 عدد

سلف 4.7 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 4.7 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

برای خواندن مقدار سلف می توانید از جدول زیر استفاده کنید :  ..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 127 عدد

سلف 5.6 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 5.6 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 121 عدد

سلف 220 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 220 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 48,367ریال

موجودی : 113 عدد

سلف 8.2 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 8.2 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 104 عدد

سلف 47 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 47 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

  ..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 104 عدد

سلف 390 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 390 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 55,174ریال


  • 10 یا بیشتر 49,657ریال
  • 50 یا بیشتر 47,817ریال

موجودی : 95 عدد

سلف 1.5 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 1.5 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 88 عدد

سلف 390 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 390 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 78 عدد

سلف 100 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 100 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 76 عدد

سلف 220 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 220 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 73 عدد

سلف 10 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 10 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 31,265ریال


  • 10 یا بیشتر 27,587ریال
  • 100 یا بیشتر 25,748ریال

موجودی : 71 عدد

سلف 12 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 12 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 64 عدد

سلف 56 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 56 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 53 عدد

سلف 18 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 18 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 52 عدد

سلف 1 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 1 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 50 عدد

سلف 33 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 33 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 48 عدد

نمایش 1 تا 21 از 45 (3 صفحه)
'