سلف های معمولی (مقاومتی)

رنج کامل سلف (مدل مقاومتی) - 35 رنج - بسته تکی
سلف 1 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 1 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 1.2 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 1.5 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 10 میلی هانری (مدل مقاومتی) - بسته 10 تایی
سلف 10 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 100 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 100 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 12 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 120 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 150 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 18 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 180 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 2.2 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 2.2 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 20 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 22 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 220 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 220 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 27 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
نمایش 1 تا 21 از 45 (3 صفحه)
'