سلف آمپر بالا (بشکه ای - تیروئیدی)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 21,780ریال


 • 5 یا بیشتر 18,700ریال
 • 25 یا بیشتر 16,830ریال
 • 100 یا بیشتر 14,586ریال

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 63,525ریال

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 45,375ریال


 • 5 یا بیشتر 41,140ریال
 • 25 یا بیشتر 37,400ریال
 • 100 یا بیشتر 35,530ریال

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 10*9 میل..

قیمت پایه : 19,965ریال


 • 5 یا بیشتر 16,830ریال
 • 25 یا بیشتر 14,960ریال
 • 100 یا بیشتر 13,090ریال

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی 7*4 میل..

قیمت پایه : 15,428ریال


 • 5 یا بیشتر 13,090ریال
 • 25 یا بیشتر 11,220ریال
 • 100 یا بیشتر 9,350ریال

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*7 میل..

قیمت پایه : 21,780ریال


 • 5 یا بیشتر 17,765ریال
 • 25 یا بیشتر 15,895ریال
 • 100 یا بیشتر 14,025ریال

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

قیمت پایه : 32,670ریال


 • 5 یا بیشتر 28,050ریال
 • 25 یا بیشتر 26,180ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 18,150ریال


 • 5 یا بیشتر 14,960ریال
 • 25 یا بیشتر 13,090ریال
 • 100 یا بیشتر 10,846ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

قیمت پایه : 16,335ریال


 • 5 یا بیشتر 14,960ریال
 • 25 یا بیشتر 13,090ریال
 • 100 یا بیشتر 10,846ریال

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 36,300ریال


 • 5 یا بیشتر 31,790ریال
 • 25 یا بیشتر 28,050ریال
 • 100 یا بیشتر 25,245ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 10*13 میل..

قیمت پایه : 18,150ریال


 • 5 یا بیشتر 14,960ریال
 • 50 یا بیشتر 12,716ریال
 • 100 یا بیشتر 10,846ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 63,525ریال


 • 5 یا بیشتر 56,100ریال
 • 25 یا بیشتر 52,360ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 7*9 میل..

قیمت پایه : 16,335ریال


 • 5 یا بیشتر 14,960ریال
 • 25 یا بیشتر 13,090ریال
 • 100 یا بیشتر 11,220ریال

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 9*8 میل..

قیمت پایه : 16,335ریال


 • 5 یا بیشتر 14,025ریال
 • 25 یا بیشتر 12,155ریال
 • 100 یا بیشتر 10,285ریال

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 18,150ریال


 • 5 یا بیشتر 14,960ریال
 • 25 یا بیشتر 13,090ریال
 • 100 یا بیشتر 11,220ریال

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

..

قیمت پایه : 63,525ریال


 • 5 یا بیشتر 59,840ریال
 • 20 یا بیشتر 56,100ریال
 • 60 یا بیشتر 52,360ریال

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 39,930ریال


 • 5 یا بیشتر 35,530ریال
 • 25 یا بیشتر 31,790ریال

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 11*8 میل..

قیمت پایه : 18,150ریال

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی : 7*4 میل..

قیمت پایه : 13,613ریال

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*9 میل..

قیمت پایه : 41,745ریال


 • 5 یا بیشتر 37,400ریال
 • 25 یا بیشتر 33,660ریال
 • 100 یا بیشتر 29,920ریال

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 18,150ریال


 • 5 یا بیشتر 14,960ریال
 • 25 یا بیشتر 13,090ریال

نمایش 1 تا 21 از 60 (3 صفحه)
'