سلف آمپر بالا (بشکه ای - تیروئیدی)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 13,200ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 25 یا بیشتر 9,900ریال
 • 100 یا بیشتر 8,580ریال

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 38,500ریال

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 27,500ریال


 • 5 یا بیشتر 24,200ریال
 • 25 یا بیشتر 22,000ریال
 • 100 یا بیشتر 20,900ریال

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 10*9 میل..

قیمت پایه : 12,100ریال


 • 5 یا بیشتر 9,900ریال
 • 25 یا بیشتر 8,800ریال
 • 100 یا بیشتر 7,700ریال

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی 7*4 میل..

قیمت پایه : 9,350ریال


 • 5 یا بیشتر 7,700ریال
 • 25 یا بیشتر 6,600ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*7 میل..

قیمت پایه : 13,200ریال


 • 5 یا بیشتر 10,450ریال
 • 25 یا بیشتر 9,350ریال
 • 100 یا بیشتر 8,250ریال

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

قیمت پایه : 19,800ریال


 • 5 یا بیشتر 16,500ریال
 • 25 یا بیشتر 15,400ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 25 یا بیشتر 7,700ریال
 • 100 یا بیشتر 6,380ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 25 یا بیشتر 7,700ریال
 • 100 یا بیشتر 6,380ریال

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,700ریال
 • 25 یا بیشتر 16,500ریال
 • 100 یا بیشتر 14,850ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 5 یا بیشتر 33,000ریال
 • 25 یا بیشتر 30,800ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 7*9 میل..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 25 یا بیشتر 7,700ریال
 • 100 یا بیشتر 6,600ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 10*13 میل..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 50 یا بیشتر 7,480ریال
 • 100 یا بیشتر 6,380ریال

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 9*8 میل..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 8,250ریال
 • 25 یا بیشتر 7,150ریال
 • 100 یا بیشتر 6,050ریال

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 25 یا بیشتر 7,700ریال
 • 100 یا بیشتر 6,600ریال

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 5 یا بیشتر 35,200ریال
 • 20 یا بیشتر 33,000ریال
 • 60 یا بیشتر 30,800ریال

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 24,200ریال


 • 5 یا بیشتر 20,900ریال
 • 25 یا بیشتر 18,700ریال

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 11*8 میل..

قیمت پایه : 11,000ریال

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی : 7*4 میل..

قیمت پایه : 8,250ریال

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*9 میل..

قیمت پایه : 25,300ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 25 یا بیشتر 19,800ریال
 • 100 یا بیشتر 17,600ریال

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 25 یا بیشتر 7,700ریال

نمایش 1 تا 21 از 60 (3 صفحه)
'