سلف آمپر بالا (بشکه ای - تیروئیدی)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 39,640ریال


 • 5 یا بیشتر 34,034ریال
 • 25 یا بیشتر 30,631ریال
 • 100 یا بیشتر 26,547ریال

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 115,616ریال

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 82,583ریال


 • 5 یا بیشتر 74,875ریال
 • 25 یا بیشتر 68,068ریال
 • 100 یا بیشتر 64,665ریال

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 10*9 میل..

قیمت پایه : 36,336ریال


 • 5 یا بیشتر 30,631ریال
 • 25 یا بیشتر 27,227ریال
 • 100 یا بیشتر 23,824ریال

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی 7*4 میل..

قیمت پایه : 28,078ریال


 • 5 یا بیشتر 23,824ریال
 • 25 یا بیشتر 20,420ریال
 • 100 یا بیشتر 17,017ریال

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*7 میل..

قیمت پایه : 39,640ریال


 • 5 یا بیشتر 32,332ریال
 • 25 یا بیشتر 28,929ریال
 • 100 یا بیشتر 25,526ریال

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

قیمت پایه : 59,459ریال


 • 5 یا بیشتر 51,051ریال
 • 25 یا بیشتر 47,648ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 33,033ریال


 • 5 یا بیشتر 27,227ریال
 • 25 یا بیشتر 23,824ریال
 • 100 یا بیشتر 19,740ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

قیمت پایه : 29,730ریال


 • 5 یا بیشتر 27,227ریال
 • 25 یا بیشتر 23,824ریال
 • 100 یا بیشتر 19,740ریال

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 66,066ریال


 • 5 یا بیشتر 57,858ریال
 • 25 یا بیشتر 51,051ریال
 • 100 یا بیشتر 45,946ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 10*13 میل..

قیمت پایه : 33,033ریال


 • 5 یا بیشتر 27,227ریال
 • 50 یا بیشتر 23,143ریال
 • 100 یا بیشتر 19,740ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 115,616ریال


 • 5 یا بیشتر 102,102ریال
 • 25 یا بیشتر 95,295ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 7*9 میل..

قیمت پایه : 29,730ریال


 • 5 یا بیشتر 27,227ریال
 • 25 یا بیشتر 23,824ریال
 • 100 یا بیشتر 20,420ریال

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 9*8 میل..

قیمت پایه : 29,730ریال


 • 5 یا بیشتر 25,526ریال
 • 25 یا بیشتر 22,122ریال
 • 100 یا بیشتر 18,719ریال

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 33,033ریال


 • 5 یا بیشتر 27,227ریال
 • 25 یا بیشتر 23,824ریال
 • 100 یا بیشتر 20,420ریال

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

..

قیمت پایه : 115,616ریال


 • 5 یا بیشتر 108,909ریال
 • 20 یا بیشتر 102,102ریال
 • 60 یا بیشتر 95,295ریال

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 72,673ریال


 • 5 یا بیشتر 64,665ریال
 • 25 یا بیشتر 57,858ریال

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 11*8 میل..

قیمت پایه : 33,033ریال

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی : 7*4 میل..

قیمت پایه : 24,775ریال

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*9 میل..

قیمت پایه : 75,976ریال


 • 5 یا بیشتر 68,068ریال
 • 25 یا بیشتر 61,261ریال
 • 100 یا بیشتر 54,454ریال

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 33,033ریال


 • 5 یا بیشتر 27,227ریال
 • 25 یا بیشتر 23,824ریال

نمایش 1 تا 21 از 59 (3 صفحه)
'