جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن SMD سایز 1206

خازن 100 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 100 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 45,915ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 344 عدد

خازن 75 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 75 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 38,263ریال

موجودی : 311 عدد

خازن 3.3 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 3.3 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 41,755ریال


 • 5 یا بیشتر 46,368ریال
 • 20 یا بیشتر 42,021ریال
 • 100 یا بیشتر 37,674ریال

موجودی : 236 عدد

خازن 33 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 33 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 45,915ریال
 • 20 یا بیشتر 39,793ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 216 عدد

خازن 22 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 22 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 58,457ریال


 • 5 یا بیشتر 50,715ریال
 • 20 یا بیشتر 47,817ریال
 • 100 یا بیشتر 46,368ریال

موجودی : 197 عدد

خازن 4.7 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 4.7 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 41,755ریال


 • 5 یا بیشتر 46,368ریال
 • 20 یا بیشتر 42,021ریال
 • 100 یا بیشتر 39,123ریال

موجودی : 195 عدد

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 158 عدد

خازن 4.7 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 4.7 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 37,344ریال

موجودی : 137 عدد

خازن 18 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 18 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 127 عدد

خازن 330 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 330 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 83,168ریال


 • 5 یا بیشتر 67,342ریال
 • 20 یا بیشتر 61,220ریال
 • 100 یا بیشتر 58,159ریال

موجودی : 111 عدد

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 100 عدد

خازن 47 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 47 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 57,960ریال


 • 5 یا بیشتر 44,436ریال
 • 20 یا بیشتر 38,640ریال
 • 100 یا بیشتر 34,776ریال

موجودی : 96 عدد

خازن 5.6 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 5.6 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 45,915ریال
 • 20 یا بیشتر 39,793ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 79 عدد

خازن 470 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 470 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 75,607ریال


 • 5 یا بیشتر 58,159ریال
 • 20 یا بیشتر 55,098ریال
 • 100 یا بیشتر 48,976ریال

موجودی : 74 عدد

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 67 عدد

خازن 22 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 22 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 66 عدد

خازن 270 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 270 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 78,127ریال

موجودی : 65 عدد

خازن 390 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 390 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 58 عدد

خازن 3.9 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 3.9 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 55 عدد

خازن 82 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 82 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 45,915ریال
 • 20 یا بیشتر 39,793ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 52 عدد

خازن 8.2 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 8.2 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 45,915ریال
 • 20 یا بیشتر 39,793ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 52 عدد

نمایش 1 تا 21 از 55 (3 صفحه)
'