جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن SMD سایز 0805

خازن 2.7 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 2.7 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 40,814ریال

موجودی : 120 عدد

خازن 4.7 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 4.7 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 38,773ریال

موجودی : 84 عدد

خازن 33 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 33 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 38,773ریال

موجودی : 82 عدد

خازن 5.6 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 5.6 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 40,814ریال

موجودی : 58 عدد

خازن 220 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 220 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 57 عدد

خازن 8 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 8 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 55,098ریال
 • 50 یا بیشتر 51,017ریال

موجودی : 47 عدد

خازن 10 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 10 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 40,814ریال

موجودی : 42 عدد

خازن 2.2 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 2.2 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 40,814ریال

موجودی : 40 عدد

خازن 3.9 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 3.9 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 39 عدد

خازن 12 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 12 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 42,854ریال

موجودی : 28 عدد

خازن 22 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 22 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 26 عدد

خازن 3.9 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 3.9 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 40,814ریال

موجودی : 24 عدد

خازن 6.8 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 6.8 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 23 عدد

خازن 56 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 56 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 21 عدد

خازن 5.6 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 5.6 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 21 عدد

خازن 390 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 390 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 20 عدد

خازن 39 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 39 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 40,814ریال

موجودی : 20 عدد

خازن 180 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 180 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 20 عدد

خازن 1.8 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 1.8 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 20 عدد

خازن 51 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 51 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 93,871ریال


 • 10 یا بیشتر 51,017ریال
 • 100 یا بیشتر 40,814ریال

موجودی : 19 عدد

خازن 27 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 27 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 114,278ریال

موجودی : 19 عدد

نمایش 1 تا 21 از 70 (4 صفحه)
'