خازن SMD سایز 0805

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 1 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 1 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 17,550ریال
 • 50 یا بیشتر 16,250ریال

خازن 10 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 10 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 100 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 100 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 12 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 12 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,650ریال

خازن 120 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 120 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 12,350ریال

خازن 14 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 14 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 150 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 150 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 12,350ریال

خازن 18 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 18 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 17,550ریال
 • 50 یا بیشتر 16,250ریال

خازن 180 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 180 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,650ریال

خازن 2 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 2 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 17,550ریال
 • 50 یا بیشتر 16,250ریال

خازن 2.2 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 2.2 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 2.7 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 2.7 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 22 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 22 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 220 نانو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی
خازن 220 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 220 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 24 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 24 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 12,350ریال

خازن 27 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 27 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 270 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 270 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 3.3 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 3.3 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 12,350ریال

نمایش 1 تا 21 از 71 (4 صفحه)
'