جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن MKT

خازن MKT ـ 2.7 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 2.7 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 75,348ریال

موجودی : 101 عدد

خازن MKT ـ 2 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 2 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 93,116ریال

موجودی : 100 عدد

خازن MKT ـ 2.2 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 2.2 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,912ریال


  • 5 یا بیشتر 23,184ریال
  • 25 یا بیشتر 19,320ریال

موجودی : 66 عدد

خازن MKT ـ 3.3 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 3.3 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 93,116ریال

موجودی : 65 عدد

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 77,597ریال


  • 10 یا بیشتر 49,662ریال

موجودی : 61 عدد

خازن MKT ـ 150 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 150 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 124,155ریال

موجودی : 58 عدد

خازن MKT ـ 270 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 270 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 136,570ریال

موجودی : 56 عدد

خازن MKT ـ 120 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 120 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,362ریال

موجودی : 48 عدد

خازن MKT ـ 3.9 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 3.9 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 86,908ریال

موجودی : 43 عدد

خازن MKT ـ 18 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 18 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 111,739ریال

موجودی : 43 عدد

خازن MKT ـ 330 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 330 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 124,155ریال

موجودی : 41 عدد

خازن MKT ـ 56 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 56 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 117,947ریال

موجودی : 40 عدد

خازن MKT ـ 2.2 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 2.2 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 111,739ریال


  • 10 یا بیشتر 80,701ریال

موجودی : 40 عدد

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 38 عدد

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 38,640ریال


  • 5 یا بیشتر 30,912ریال
  • 20 یا بیشتر 27,048ریال

موجودی : 38 عدد

خازن MKT ـ 1 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 93,116ریال

موجودی : 35 عدد

خازن MKT ـ 22 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 22 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 111,739ریال

موجودی : 28 عدد

خازن MKT ـ 68 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 68 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,531ریال

موجودی : 26 عدد

خازن MKT ـ 220 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 220 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 161,401ریال


  • 10 یا بیشتر 130,362ریال

موجودی : 26 عدد

خازن MKT ـ 22 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 22 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 80,701ریال

موجودی : 21 عدد

خازن MKT ـ 82 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 82 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,531ریال

موجودی : 20 عدد

نمایش 1 تا 21 از 63 (3 صفحه)
'