خازن پلی استر

خازن پلی استر 1 میکرو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 39,000ریال


 • 5 یا بیشتر 29,250ریال
 • 20 یا بیشتر 24,375ریال

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 46,800ریال


 • 5 یا بیشتر 39,000ریال
 • 20 یا بیشتر 35,100ریال

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 35,100ریال


 • 5 یا بیشتر 29,250ریال
 • 20 یا بیشتر 25,350ریال

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,775ریال


 • 5 یا بیشتر 5,850ریال
 • 20 یا بیشتر 3,120ریال
 • 100 یا بیشتر 2,535ریال

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 17,550ریال


 • 5 یا بیشتر 12,675ریال
 • 20 یا بیشتر 10,725ریال
 • 100 یا بیشتر 8,775ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 27,300ریال


 • 5 یا بیشتر 21,450ریال
 • 20 یا بیشتر 17,550ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 9,750ریال


 • 5 یا بیشتر 5,850ریال
 • 20 یا بیشتر 3,705ریال
 • 100 یا بیشتر 2,730ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 11,700ریال


 • 5 یا بیشتر 7,800ریال
 • 20 یا بیشتر 6,435ریال
 • 100 یا بیشتر 4,875ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,675ریال


 • 5 یا بیشتر 8,775ریال
 • 20 یا بیشتر 6,825ریال
 • 100 یا بیشتر 5,850ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 16,575ریال


 • 5 یا بیشتر 12,675ریال
 • 20 یا بیشتر 10,725ریال
 • 100 یا بیشتر 9,360ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 5 یا بیشتر 19,500ریال
 • 20 یا بیشتر 16,575ریال

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 10,725ریال


 • 5 یا بیشتر 6,825ریال
 • 20 یا بیشتر 4,875ریال

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 26,325ریال


 • 5 یا بیشتر 21,450ریال
 • 20 یا بیشتر 17,550ریال

خازن پلی استر 120 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 19,500ریال


 • 5 یا بیشتر 14,625ریال
 • 20 یا بیشتر 12,675ریال
 • 100 یا بیشتر 11,310ریال

خازن پلی استر 120 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 120 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 39,000ریال


 • 5 یا بیشتر 35,100ریال
 • 20 یا بیشتر 31,200ریال

خازن پلی استر 150 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 150 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 150 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,250ریال


 • 5 یا بیشتر 25,350ریال
 • 20 یا بیشتر 21,450ریال

خازن پلی استر 150 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 19,500ریال

خازن پلی استر 180 نانو - 1 کیلو ولت

خازن پلی استر 180 نانو - 1 کیلو ولت

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 48 (3 صفحه)
'