جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن پلی استر

خازن پلی استر 1 میکرو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 115,343ریال


 • 5 یا بیشتر 86,507ریال
 • 20 یا بیشتر 72,089ریال

خارج از موجودی

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 89,375ریال


 • 5 یا بیشتر 79,625ریال
 • 20 یا بیشتر 74,750ریال

خارج از موجودی

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 103,808ریال


 • 5 یا بیشتر 86,507ریال
 • 20 یا بیشتر 74,973ریال

موجودی : 125 عدد

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,952ریال


 • 5 یا بیشتر 17,301ریال
 • 20 یا بیشتر 9,227ریال
 • 100 یا بیشتر 7,497ریال

موجودی : 172 عدد

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 51,904ریال


 • 5 یا بیشتر 37,486ریال
 • 20 یا بیشتر 31,719ریال
 • 100 یا بیشتر 25,952ریال

موجودی : 24 عدد

خازن پلی استر 10 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 80,740ریال


 • 5 یا بیشتر 63,438ریال
 • 20 یا بیشتر 51,904ریال

موجودی : 86 عدد

خازن پلی استر 10 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 28,836ریال


 • 5 یا بیشتر 17,301ریال
 • 20 یا بیشتر 10,958ریال
 • 100 یا بیشتر 8,074ریال

موجودی : 12 عدد

خازن پلی استر 10 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 34,603ریال


 • 5 یا بیشتر 23,069ریال
 • 20 یا بیشتر 19,032ریال
 • 100 یا بیشتر 14,418ریال

موجودی : 17 عدد

خازن پلی استر 100 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,486ریال


 • 5 یا بیشتر 25,952ریال
 • 20 یا بیشتر 20,185ریال
 • 100 یا بیشتر 17,301ریال

موجودی : 58 عدد

خازن پلی استر 100 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 49,021ریال


 • 5 یا بیشتر 37,486ریال
 • 20 یا بیشتر 31,719ریال
 • 100 یا بیشتر 27,682ریال

موجودی : -19 عدد

خازن پلی استر 100 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 74,973ریال


 • 5 یا بیشتر 57,671ریال
 • 20 یا بیشتر 49,021ریال

خارج از موجودی

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 31,719ریال


 • 5 یا بیشتر 20,185ریال
 • 20 یا بیشتر 14,418ریال

موجودی : 151 عدد

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 77,856ریال


 • 5 یا بیشتر 63,438ریال
 • 20 یا بیشتر 51,904ریال

موجودی : 56 عدد

خازن پلی استر 120 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 57,671ریال


 • 5 یا بیشتر 43,253ریال
 • 20 یا بیشتر 37,486ریال
 • 100 یا بیشتر 33,449ریال

موجودی : 36 عدد

خازن پلی استر 120 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 103,808ریال

موجودی : 4 عدد

خازن پلی استر 120 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 115,343ریال


 • 5 یا بیشتر 103,808ریال
 • 20 یا بیشتر 92,274ریال

خارج از موجودی

خازن پلی استر 150 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 150 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 57,671ریال

موجودی : 224 عدد

خازن پلی استر 150 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 150 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 86,507ریال


 • 5 یا بیشتر 74,973ریال
 • 20 یا بیشتر 63,438ریال

موجودی : 30 عدد

خازن پلی استر 150 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 150 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 63,438ریال

موجودی : 16 عدد

خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 57,671ریال

موجودی : 72 عدد

خازن پلی استر 180 نانو - 1 کیلو ولت

خازن پلی استر 180 نانو - 1 کیلو ولت

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 21 از 48 (3 صفحه)
'