خازن پلی استر

خازن پلی استر 1 میکرو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 70,980ریال


 • 5 یا بیشتر 53,235ریال
 • 20 یا بیشتر 44,363ریال

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 85,176ریال


 • 5 یا بیشتر 70,980ریال
 • 20 یا بیشتر 63,882ریال

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 63,882ریال


 • 5 یا بیشتر 53,235ریال
 • 20 یا بیشتر 46,137ریال

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,971ریال


 • 5 یا بیشتر 10,647ریال
 • 20 یا بیشتر 5,678ریال
 • 100 یا بیشتر 4,614ریال

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 31,941ریال


 • 5 یا بیشتر 23,069ریال
 • 20 یا بیشتر 19,520ریال
 • 100 یا بیشتر 15,971ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 49,686ریال


 • 5 یا بیشتر 39,039ریال
 • 20 یا بیشتر 31,941ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 17,745ریال


 • 5 یا بیشتر 10,647ریال
 • 20 یا بیشتر 6,743ریال
 • 100 یا بیشتر 4,969ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 21,294ریال


 • 5 یا بیشتر 14,196ریال
 • 20 یا بیشتر 11,712ریال
 • 100 یا بیشتر 8,873ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,069ریال


 • 5 یا بیشتر 15,971ریال
 • 20 یا بیشتر 12,422ریال
 • 100 یا بیشتر 10,647ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 30,167ریال


 • 5 یا بیشتر 23,069ریال
 • 20 یا بیشتر 19,520ریال
 • 100 یا بیشتر 17,035ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 46,137ریال


 • 5 یا بیشتر 35,490ریال
 • 20 یا بیشتر 30,167ریال

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 19,520ریال


 • 5 یا بیشتر 12,422ریال
 • 20 یا بیشتر 8,873ریال

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 47,912ریال


 • 5 یا بیشتر 39,039ریال
 • 20 یا بیشتر 31,941ریال

خازن پلی استر 120 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 35,490ریال


 • 5 یا بیشتر 26,618ریال
 • 20 یا بیشتر 23,069ریال
 • 100 یا بیشتر 20,584ریال

خازن پلی استر 120 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 120 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 70,980ریال


 • 5 یا بیشتر 63,882ریال
 • 20 یا بیشتر 56,784ریال

خازن پلی استر 150 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 150 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 150 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,235ریال


 • 5 یا بیشتر 46,137ریال
 • 20 یا بیشتر 39,039ریال

خازن پلی استر 150 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 35,490ریال

خازن پلی استر 180 نانو - 1 کیلو ولت

خازن پلی استر 180 نانو - 1 کیلو ولت

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 48 (3 صفحه)
'