جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن پلی استر

خازن پلی استر 1 میکرو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 92,274ریال


 • 5 یا بیشتر 69,206ریال
 • 20 یا بیشتر 57,671ریال

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 71,500ریال


 • 5 یا بیشتر 63,700ریال
 • 20 یا بیشتر 59,800ریال

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 83,047ریال


 • 5 یا بیشتر 69,206ریال
 • 20 یا بیشتر 59,978ریال

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,762ریال


 • 5 یا بیشتر 13,841ریال
 • 20 یا بیشتر 7,382ریال
 • 100 یا بیشتر 5,998ریال

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 41,523ریال


 • 5 یا بیشتر 29,989ریال
 • 20 یا بیشتر 25,375ریال
 • 100 یا بیشتر 20,762ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 64,592ریال


 • 5 یا بیشتر 50,751ریال
 • 20 یا بیشتر 41,523ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 23,069ریال


 • 5 یا بیشتر 13,841ریال
 • 20 یا بیشتر 8,766ریال
 • 100 یا بیشتر 6,459ریال

خازن پلی استر 10 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 10 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 27,682ریال


 • 5 یا بیشتر 18,455ریال
 • 20 یا بیشتر 15,225ریال
 • 100 یا بیشتر 11,534ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,989ریال


 • 5 یا بیشتر 20,762ریال
 • 20 یا بیشتر 16,148ریال
 • 100 یا بیشتر 13,841ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 39,216ریال


 • 5 یا بیشتر 29,989ریال
 • 20 یا بیشتر 25,375ریال
 • 100 یا بیشتر 22,146ریال

خازن پلی استر 100 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 100 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 59,978ریال


 • 5 یا بیشتر 46,137ریال
 • 20 یا بیشتر 39,216ریال

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 25,375ریال


 • 5 یا بیشتر 16,148ریال
 • 20 یا بیشتر 11,534ریال

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 62,285ریال


 • 5 یا بیشتر 50,751ریال
 • 20 یا بیشتر 41,523ریال

خازن پلی استر 120 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 250 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 46,137ریال


 • 5 یا بیشتر 34,603ریال
 • 20 یا بیشتر 29,989ریال
 • 100 یا بیشتر 26,759ریال

خازن پلی استر 120 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 120 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 120 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 92,274ریال


 • 5 یا بیشتر 83,047ریال
 • 20 یا بیشتر 73,819ریال

خازن پلی استر 150 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 150 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 150 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 69,206ریال


 • 5 یا بیشتر 59,978ریال
 • 20 یا بیشتر 50,751ریال

خازن پلی استر 150 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 46,137ریال

خازن پلی استر 180 نانو - 1 کیلو ولت

خازن پلی استر 180 نانو - 1 کیلو ولت

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 48 (3 صفحه)
'