خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 20 یا بیشتر 7,000ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,500ریال
 • 20 یا بیشتر 4,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,500ریال

خازن مولتی لایر 10 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 10 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال

خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,500ریال
 • 20 یا بیشتر 4,500ریال
 • 100 یا بیشتر 2,500ریال

خازن مولتی لایر 150 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 150 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 30 یا بیشتر 4,000ریال
 • 100 یا بیشتر 3,500ریال

خازن مولتی لایر 220 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 220 نانو فاراد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 30 یا بیشتر 4,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,500ریال

خازن مولتی لایر 33 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 33 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال

خازن مولتی لایر 330 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 330 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 30 یا بیشتر 4,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,500ریال

خازن مولتی لایر 4.7 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 4.7 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال

خازن مولتی لایر 47 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 47 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,200ریال
 • 100 یا بیشتر 2,800ریال

خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 30 یا بیشتر 5,500ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

خازن مولتی لایر 56 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 56 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

خازن مولتی لایر 560 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 560 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,500ریال
 • 20 یا بیشتر 5,500ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

خازن مولتی لایر 6.8 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 6.8 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال

خازن مولتی لایر 68 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 68 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 2,800ریال

خازن مولتی لایر 680 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 680 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 20 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 4,800ریال

رنج کامل خازن مولتی لایر - 16 رنج - بسته 10 تایی

رنج کامل خازن مولتی لایر - 16 رنج - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 160,000ریال

خازن مولتی لایر 1 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 1 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,300ریال

خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,200ریال

خازن مولتی لایر 10 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 10 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,300ریال

خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال

نمایش 1 تا 21 از 57 (3 صفحه)
'