جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن عدسی

خازن عدسی 100 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 100 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن 104 ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 11,206ریال


 • 5 یا بیشتر 9,274ریال
 • 25 یا بیشتر 8,694ریال
 • 100 یا بیشتر 8,308ریال

موجودی : 687 عدد

خازن عدسی 3 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 3 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 635 عدد

خازن عدسی 180 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 180 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن 181 ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 494 عدد

خازن عدسی 33 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 33 نانو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,694ریال


 • 5 یا بیشتر 7,728ریال
 • 30 یا بیشتر 6,762ریال
 • 100 یا بیشتر 4,830ریال

موجودی : 465 عدد

خازن عدسی 56 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 56 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت ..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 288 عدد

خازن عدسی 12 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 12 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

 ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 266 عدد

خازن عدسی 5 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 5 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 244 عدد

خازن عدسی 10 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 10 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

 ولتاژ : 50 ولت ..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 244 عدد

خازن عدسی 47 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 47 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت  ..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 242 عدد

خازن عدسی 6 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 6 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 237 عدد

خازن عدسی 30 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 30 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 231 عدد

خازن عدسی 2.7 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 2.7 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

  ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 229 عدد

خازن عدسی 150 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 150 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن 151 ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 222 عدد

خازن عدسی 68 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 68 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 220 عدد

خازن عدسی 33 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 33 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 219 عدد

خازن عدسی 3.3 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 3.3 نانو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,786ریال
 • 50 یا بیشتر 7,174ریال

موجودی : 193 عدد

خازن عدسی 820 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 820 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 183 عدد

خازن عدسی 680 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 680 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ :50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 172 عدد

خازن عدسی 39 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 39 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 170 عدد

خازن عدسی 24 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 24 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 169 عدد

خازن عدسی 6.8 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 6.8 نانو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,786ریال
 • 50 یا بیشتر 7,378ریال

موجودی : 160 عدد

نمایش 1 تا 21 از 61 (3 صفحه)
'