خازن الکترولیت SMD

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 5 یا بیشتر 19,013ریال
 • 20 یا بیشتر 16,478ریال
 • 100 یا بیشتر 13,943ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 5 یا بیشتر 20,280ریال
 • 20 یا بیشتر 17,745ریال
 • 100 یا بیشتر 15,210ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,280ریال


 • 5 یا بیشتر 15,210ریال
 • 20 یا بیشتر 12,675ریال
 • 100 یا بیشتر 10,140ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 5 یا بیشتر 19,773ریال
 • 20 یا بیشتر 17,238ریال
 • 100 یا بیشتر 14,703ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,885ریال


 • 5 یا بیشتر 21,548ریال
 • 20 یا بیشتر 19,013ریال
 • 100 یا بیشتر 16,478ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,025ریال


 • 5 یا بیشتر 29,153ریال
 • 50 یا بیشتر 24,083ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 45,630ریال


 • 10 یا بیشتر 32,955ریال
 • 100 یا بیشتر 29,153ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 5 یا بیشتر 17,745ریال
 • 20 یا بیشتر 15,210ریال
 • 100 یا بیشتر 12,675ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,025ریال


 • 10 یا بیشتر 27,885ریال
 • 50 یا بیشتر 21,548ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,688ریال


 • 5 یا بیشتر 24,083ریال
 • 50 یا بیشتر 21,548ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 10 یا بیشتر 15,210ریال
 • 100 یا بیشتر 10,140ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 65,910ریال


 • 5 یا بیشتر 55,770ریال
 • 50 یا بیشتر 50,700ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,700ریال


 • 10 یا بیشتر 32,955ریال
 • 100 یا بیشتر 27,885ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 5 یا بیشتر 17,745ریال
 • 20 یا بیشتر 13,943ریال
 • 100 یا بیشتر 11,408ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,420ریال


 • 5 یا بیشتر 22,308ریال
 • 20 یا بیشتر 19,773ریال
 • 100 یا بیشتر 17,238ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,420ریال


 • 5 یا بیشتر 21,548ریال
 • 20 یا بیشتر 19,013ریال
 • 100 یا بیشتر 16,478ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,815ریال


 • 5 یا بیشتر 15,210ریال
 • 20 یا بیشتر 10,140ریال
 • 100 یا بیشتر 7,605ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,280ریال


 • 5 یا بیشتر 15,210ریال
 • 50 یا بیشتر 12,675ریال

نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)
'