کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

خازن الکترولیت SMD

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 30,895ریال
 • 20 یا بیشتر 26,776ریال
 • 100 یا بیشتر 22,657ریال

موجودی : 82 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 32,955ریال
 • 20 یا بیشتر 28,836ریال
 • 100 یا بیشتر 24,716ریال

موجودی : 388 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 20 یا بیشتر 20,597ریال
 • 100 یا بیشتر 16,478ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 32,131ریال
 • 20 یا بیشتر 28,012ریال
 • 100 یا بیشتر 23,892ریال

موجودی : 11 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 45,313ریال


 • 5 یا بیشتر 35,015ریال
 • 20 یا بیشتر 30,895ریال
 • 100 یا بیشتر 26,776ریال

موجودی : 69 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 61,791ریال


 • 5 یا بیشتر 47,373ریال
 • 50 یا بیشتر 39,134ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 115,343ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 74,149ریال


 • 10 یا بیشتر 53,552ریال
 • 100 یا بیشتر 47,373ریال

موجودی : 184 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 28,836ریال
 • 20 یا بیشتر 24,716ریال
 • 100 یا بیشتر 20,597ریال

موجودی : 473 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 61,791ریال


 • 10 یا بیشتر 45,313ریال
 • 50 یا بیشتر 35,015ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 51,492ریال


 • 5 یا بیشتر 39,134ریال
 • 50 یا بیشتر 35,015ریال

موجودی : 20 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 10 یا بیشتر 24,716ریال
 • 100 یا بیشتر 16,478ریال

موجودی : 22 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 205,969ریال

موجودی : 56 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 107,104ریال


 • 5 یا بیشتر 90,626ریال
 • 50 یا بیشتر 82,388ریال

موجودی : 5 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 82,388ریال


 • 10 یا بیشتر 53,552ریال
 • 100 یا بیشتر 45,313ریال

موجودی : 95 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 28,836ریال
 • 20 یا بیشتر 22,657ریال
 • 100 یا بیشتر 18,537ریال

موجودی : 74 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,433ریال


 • 5 یا بیشتر 36,251ریال
 • 20 یا بیشتر 32,131ریال
 • 100 یا بیشتر 28,012ریال

موجودی : 43 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,433ریال


 • 5 یا بیشتر 35,015ریال
 • 20 یا بیشتر 30,895ریال
 • 100 یا بیشتر 26,776ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,074ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 20 یا بیشتر 16,478ریال
 • 100 یا بیشتر 12,358ریال

موجودی : 77 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 50 یا بیشتر 20,597ریال

موجودی : 28 عدد

نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)
'