خازن الکترولیت SMD

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,250ریال
 • 20 یا بیشتر 9,750ریال
 • 100 یا بیشتر 8,250ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 12,000ریال
 • 20 یا بیشتر 10,500ریال
 • 100 یا بیشتر 9,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 20 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,700ریال
 • 20 یا بیشتر 10,200ریال
 • 100 یا بیشتر 8,700ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 12,750ریال
 • 20 یا بیشتر 11,250ریال
 • 100 یا بیشتر 9,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,500ریال


 • 5 یا بیشتر 17,250ریال
 • 50 یا بیشتر 14,250ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,000ریال


 • 10 یا بیشتر 19,500ریال
 • 100 یا بیشتر 17,250ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,500ریال
 • 20 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 7,500ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,500ریال


 • 10 یا بیشتر 16,500ریال
 • 50 یا بیشتر 12,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,750ریال


 • 5 یا بیشتر 14,250ریال
 • 50 یا بیشتر 12,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 10 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,000ریال
 • 50 یا بیشتر 30,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 10 یا بیشتر 19,500ریال
 • 100 یا بیشتر 16,500ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,500ریال
 • 20 یا بیشتر 8,250ریال
 • 100 یا بیشتر 6,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,200ریال
 • 20 یا بیشتر 11,700ریال
 • 100 یا بیشتر 10,200ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 12,750ریال
 • 20 یا بیشتر 11,250ریال
 • 100 یا بیشتر 9,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,500ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 20 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 50 یا بیشتر 7,500ریال

نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)
'