خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,152ریال


 • 5 یا بیشتر 4,576ریال
 • 20 یا بیشتر 3,890ریال
 • 100 یا بیشتر 2,746ریال

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,296ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 20 یا بیشتر 3,432ریال
 • 100 یا بیشتر 2,517ریال

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,440ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 20 یا بیشتر 3,432ریال
 • 100 یا بیشتر 2,288ریال

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 20 یا بیشتر 3,432ریال
 • 100 یا بیشتر 2,288ریال

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,584ریال


 • 5 یا بیشتر 6,864ریال
 • 20 یا بیشتر 3,661ریال
 • 100 یا بیشتر 2,974ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,728ریال


 • 5 یا بیشتر 8,008ریال
 • 20 یا بیشتر 4,576ریال
 • 100 یا بیشتر 3,432ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,736ریال


 • 5 یا بیشتر 18,304ریال
 • 20 یا بیشتر 14,872ریال
 • 100 یا بیشتر 12,584ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 19,448ریال


 • 5 یا بیشتر 14,872ریال
 • 50 یا بیشتر 12,584ریال
 • 200 یا بیشتر 10,982ریال

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 160,160ریال

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 11,440ریال


 • 5 یا بیشتر 6,864ریال
 • 20 یا بیشتر 4,347ریال
 • 100 یا بیشتر 3,203ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,728ریال


 • 5 یا بیشتر 8,008ریال
 • 20 یا بیشتر 4,576ریال
 • 100 یا بیشتر 3,661ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,736ریال


 • 5 یا بیشتر 18,304ریال
 • 20 یا بیشتر 14,872ریال
 • 100 یا بیشتر 12,584ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 32,032ریال


 • 5 یا بیشتر 25,168ریال
 • 20 یا بیشتر 20,592ریال
 • 100 یا بیشتر 18,304ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,440ریال


 • 5 یا بیشتر 8,008ریال
 • 20 یا بیشتر 4,576ریال
 • 100 یا بیشتر 3,432ریال

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,016ریال


 • 5 یا بیشتر 12,584ریال
 • 20 یا بیشتر 6,864ریال
 • 100 یا بیشتر 5,720ریال

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 36,608ریال


 • 5 یا بیشتر 32,032ریال
 • 20 یا بیشتر 29,744ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 38,896ریال


 • 5 یا بیشتر 34,320ریال
 • 20 یا بیشتر 32,032ریال
 • 100 یا بیشتر 28,600ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,440ریال


 • 5 یا بیشتر 8,008ریال
 • 20 یا بیشتر 4,576ریال
 • 100 یا بیشتر 3,432ریال

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت
نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'