خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 20 یا بیشتر 1,700ریال
 • 100 یا بیشتر 1,200ریال

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 4,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,500ریال
 • 20 یا بیشتر 1,500ریال
 • 100 یا بیشتر 1,100ریال

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,500ریال
 • 20 یا بیشتر 1,500ریال
 • 100 یا بیشتر 1,000ریال

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,500ریال
 • 20 یا بیشتر 1,500ریال
 • 100 یا بیشتر 1,000ریال

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 20 یا بیشتر 1,600ریال
 • 100 یا بیشتر 1,300ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 20 یا بیشتر 2,000ریال
 • 100 یا بیشتر 1,500ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,500ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 20 یا بیشتر 6,500ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 8,500ریال


 • 5 یا بیشتر 6,500ریال
 • 50 یا بیشتر 5,500ریال
 • 200 یا بیشتر 4,800ریال

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 70,000ریال

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 20 یا بیشتر 1,900ریال
 • 100 یا بیشتر 1,400ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 20 یا بیشتر 2,000ریال
 • 100 یا بیشتر 1,600ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,500ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 20 یا بیشتر 6,500ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 14,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 20 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,000ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 20 یا بیشتر 2,000ریال
 • 100 یا بیشتر 1,500ریال

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,500ریال
 • 20 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,500ریال

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 16,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,000ریال
 • 20 یا بیشتر 13,000ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 17,000ریال


 • 5 یا بیشتر 15,000ریال
 • 20 یا بیشتر 14,000ریال
 • 100 یا بیشتر 12,500ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 20 یا بیشتر 2,000ریال
 • 100 یا بیشتر 1,500ریال

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,500ریال
 • 20 یا بیشتر 6,500ریال
 • 100 یا بیشتر 5,000ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 20 یا بیشتر 21,000ریال
 • 200 یا بیشتر 19,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'