ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,528ریال


 • 5 یا بیشتر 14,490ریال
 • 20 یا بیشتر 12,075ریال
 • 100 یا بیشتر 9,660ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,718ریال


 • 5 یا بیشتر 23,345ریال
 • 20 یا بیشتر 14,007ریال
 • 100 یا بیشتر 10,272ریال

موجودی : 219 عدد

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,687ریال


 • 5 یا بیشتر 23,345ریال
 • 20 یا بیشتر 14,007ریال
 • 100 یا بیشتر 9,338ریال

موجودی : 111 عدد

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,680ریال


 • 5 یا بیشتر 15,698ریال
 • 20 یا بیشتر 12,558ریال

موجودی : 8 عدد

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,600ریال


 • 5 یا بیشتر 12,600ریال
 • 20 یا بیشتر 11,400ریال
 • 100 یا بیشتر 10,200ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,200ریال
 • 20 یا بیشتر 12,000ریال
 • 100 یا بیشتر 10,800ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 34,800ریال


 • 5 یا بیشتر 31,200ریال
 • 20 یا بیشتر 30,000ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 38,400ریال
 • 50 یا بیشتر 36,000ریال
 • 200 یا بیشتر 33,600ریال

موجودی : 81 عدد

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 299,460ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 39,687ریال


 • 5 یا بیشتر 28,014ریال
 • 20 یا بیشتر 17,742ریال
 • 100 یا بیشتر 13,073ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 47,624ریال


 • 5 یا بیشتر 32,683ریال
 • 20 یا بیشتر 18,676ریال
 • 100 یا بیشتر 14,941ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 61,824ریال


 • 10 یا بیشتر 56,028ریال
 • 50 یا بیشتر 52,164ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,687ریال


 • 5 یا بیشتر 32,683ریال
 • 20 یا بیشتر 18,676ریال
 • 100 یا بیشتر 14,007ریال

موجودی : 128 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 55,562ریال


 • 5 یا بیشتر 51,360ریال
 • 20 یا بیشتر 28,014ریال
 • 100 یا بیشتر 23,345ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 69,794ریال


 • 5 یا بیشتر 72,450ریال
 • 20 یا بیشتر 65,205ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 77,280ریال


 • 5 یا بیشتر 73,416ریال
 • 20 یا بیشتر 71,484ریال
 • 100 یا بیشتر 69,552ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,388ریال


 • 5 یا بیشتر 14,490ریال
 • 20 یا بیشتر 13,524ریال
 • 100 یا بیشتر 12,558ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,980ریال


 • 10 یا بیشتر 23,184ریال
 • 100 یا بیشتر 19,320ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 77,280ریال


 • 5 یا بیشتر 69,552ریال
 • 20 یا بیشتر 63,756ریال

موجودی : -20 عدد

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 148,764ریال


 • 10 یا بیشتر 135,240ریال
 • 100 یا بیشتر 125,580ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)
'