خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,467ریال


 • 5 یا بیشتر 7,733ریال
 • 20 یا بیشتر 6,573ریال
 • 100 یا بیشتر 4,640ریال

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,400ریال


 • 5 یا بیشتر 9,667ریال
 • 20 یا بیشتر 5,800ریال
 • 100 یا بیشتر 4,253ریال

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,334ریال


 • 5 یا بیشتر 9,667ریال
 • 20 یا بیشتر 5,800ریال
 • 100 یا بیشتر 3,867ریال

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,100ریال


 • 5 یا بیشتر 6,500ریال
 • 20 یا بیشتر 5,200ریال

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,267ریال


 • 5 یا بیشتر 11,600ریال
 • 20 یا بیشتر 6,187ریال
 • 100 یا بیشتر 5,027ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,200ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 20 یا بیشتر 7,733ریال
 • 100 یا بیشتر 5,800ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,734ریال


 • 5 یا بیشتر 30,934ریال
 • 20 یا بیشتر 25,134ریال
 • 100 یا بیشتر 21,267ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 32,867ریال


 • 5 یا بیشتر 25,134ریال
 • 50 یا بیشتر 21,267ریال
 • 200 یا بیشتر 18,560ریال

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 270,670ریال

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 19,334ریال


 • 5 یا بیشتر 11,600ریال
 • 20 یا بیشتر 7,347ریال
 • 100 یا بیشتر 5,413ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,200ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 20 یا بیشتر 7,733ریال
 • 100 یا بیشتر 6,187ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,734ریال


 • 5 یا بیشتر 30,934ریال
 • 20 یا بیشتر 25,134ریال
 • 100 یا بیشتر 21,267ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 54,134ریال


 • 5 یا بیشتر 42,534ریال
 • 20 یا بیشتر 34,800ریال
 • 100 یا بیشتر 30,934ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,334ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 20 یا بیشتر 7,733ریال
 • 100 یا بیشتر 5,800ریال

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,067ریال


 • 5 یا بیشتر 21,267ریال
 • 20 یا بیشتر 11,600ریال
 • 100 یا بیشتر 9,667ریال

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 61,868ریال


 • 5 یا بیشتر 54,134ریال
 • 20 یا بیشتر 50,267ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 65,734ریال


 • 5 یا بیشتر 58,001ریال
 • 20 یا بیشتر 54,134ریال
 • 100 یا بیشتر 48,334ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,334ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 20 یا بیشتر 7,733ریال
 • 100 یا بیشتر 5,800ریال

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت
نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'