جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,250ریال


 • 5 یا بیشتر 9,750ریال
 • 20 یا بیشتر 8,125ریال
 • 100 یا بیشتر 6,500ریال

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,275ریال


 • 5 یا بیشتر 15,709ریال
 • 20 یا بیشتر 9,425ریال
 • 100 یا بیشتر 6,912ریال

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,417ریال


 • 5 یا بیشتر 15,709ریال
 • 20 یا بیشتر 9,425ریال
 • 100 یا بیشتر 6,283ریال

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 14,788ریال


 • 5 یا بیشتر 10,563ریال
 • 20 یا بیشتر 8,450ریال

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,250ریال


 • 5 یا بیشتر 11,375ریال
 • 20 یا بیشتر 9,750ریال
 • 100 یا بیشتر 7,313ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,701ریال


 • 5 یا بیشتر 21,992ریال
 • 20 یا بیشتر 12,567ریال
 • 100 یا بیشتر 9,425ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,250ریال


 • 5 یا بیشتر 22,750ریال
 • 20 یا بیشتر 21,125ریال
 • 100 یا بیشتر 19,500ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 53,409ریال


 • 5 یا بیشتر 40,842ریال
 • 50 یا بیشتر 34,559ریال
 • 200 یا بیشتر 30,160ریال

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 439,839ریال

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 31,417ریال


 • 5 یا بیشتر 18,850ریال
 • 20 یا بیشتر 11,938ریال
 • 100 یا بیشتر 8,797ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,701ریال


 • 5 یا بیشتر 21,992ریال
 • 20 یا بیشتر 12,567ریال
 • 100 یا بیشتر 10,053ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 59,692ریال


 • 5 یا بیشتر 50,267ریال
 • 20 یا بیشتر 40,842ریال
 • 100 یا بیشتر 34,559ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 87,968ریال


 • 5 یا بیشتر 69,118ریال
 • 20 یا بیشتر 56,551ریال
 • 100 یا بیشتر 50,267ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,417ریال


 • 5 یا بیشتر 21,992ریال
 • 20 یا بیشتر 12,567ریال
 • 100 یا بیشتر 9,425ریال

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 43,984ریال


 • 5 یا بیشتر 34,559ریال
 • 20 یا بیشتر 18,850ریال
 • 100 یا بیشتر 15,709ریال

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 55,250ریال


 • 5 یا بیشتر 48,750ریال
 • 20 یا بیشتر 43,875ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 106,818ریال


 • 5 یا بیشتر 94,251ریال
 • 20 یا بیشتر 87,968ریال
 • 100 یا بیشتر 78,543ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,417ریال


 • 5 یا بیشتر 21,992ریال
 • 20 یا بیشتر 12,567ریال
 • 100 یا بیشتر 9,425ریال

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت
نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'