خازن های الکترولیتی 450 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 57,200ریال


 • 10 یا بیشتر 34,320ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 43,472ریال


 • 5 یا بیشتر 38,896ریال

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 45,760ریال


 • 5 یا بیشتر 38,896ریال
 • 50 یا بیشتر 32,032ریال

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 73,216ریال


 • 5 یا بیشتر 61,776ریال
 • 20 یا بیشتر 52,624ریال

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 45,760ریال


 • 5 یا بیشتر 34,320ریال
 • 50 یا بیشتر 28,600ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 50,336ریال


 • 5 یا بیشتر 38,896ریال
 • 50 یا بیشتر 34,320ریال

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,896ریال


 • 5 یا بیشتر 27,456ریال
 • 20 یا بیشتر 22,880ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 72,800ریال


 • 5 یا بیشتر 52,000ریال
 • 20 یا بیشتر 47,840ریال
 • 50 یا بیشتر 45,760ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 80,080ریال


 • 5 یا بیشتر 59,488ریال
 • 50 یا بیشتر 50,336ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 34,320ریال


 • 5 یا بیشتر 22,880ریال
 • 20 یا بیشتر 18,304ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 91,520ریال


 • 5 یا بیشتر 77,792ریال
 • 20 یا بیشتر 68,640ریال

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 82,368ریال


 • 5 یا بیشتر 68,640ریال
 • 50 یا بیشتر 61,776ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 34,320ریال


 • 5 یا بیشتر 22,880ریال
 • 20 یا بیشتر 18,304ریال

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 114,400ریال


 • 5 یا بیشتر 91,520ریال
 • 20 یا بیشتر 86,944ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 194,480ریال


 • 5 یا بیشتر 171,600ریال
 • 50 یا بیشتر 160,160ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 183,040ریال


 • 5 یا بیشتر 164,736ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 148,720ریال


 • 5 یا بیشتر 125,840ریال
 • 20 یا بیشتر 102,960ریال

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'