خازن های الکترولیتی 450 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,500ریال


 • 10 یا بیشتر 16,500ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 20,900ریال


 • 5 یا بیشتر 18,700ریال

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,700ریال
 • 50 یا بیشتر 15,400ریال

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,200ریال


 • 5 یا بیشتر 29,700ریال
 • 20 یا بیشتر 25,300ریال

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 16,500ریال
 • 50 یا بیشتر 13,750ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 24,200ریال


 • 5 یا بیشتر 18,700ریال
 • 50 یا بیشتر 16,500ریال

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,700ریال


 • 5 یا بیشتر 13,200ریال
 • 20 یا بیشتر 11,000ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 5 یا بیشتر 25,000ریال
 • 20 یا بیشتر 23,000ریال
 • 50 یا بیشتر 22,000ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 5 یا بیشتر 28,600ریال
 • 50 یا بیشتر 24,200ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 20 یا بیشتر 8,800ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,000ریال


 • 5 یا بیشتر 37,400ریال
 • 20 یا بیشتر 33,000ریال

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 39,600ریال


 • 5 یا بیشتر 33,000ریال
 • 50 یا بیشتر 29,700ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 20 یا بیشتر 8,800ریال

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 55,000ریال


 • 5 یا بیشتر 44,000ریال
 • 20 یا بیشتر 41,800ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 93,500ریال


 • 5 یا بیشتر 82,500ریال
 • 50 یا بیشتر 77,000ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 88,000ریال


 • 5 یا بیشتر 79,200ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 71,500ریال


 • 5 یا بیشتر 60,500ریال
 • 20 یا بیشتر 49,500ریال

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'