خازن های الکترولیتی 450 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 74,360ریال


 • 10 یا بیشتر 44,616ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 56,514ریال


 • 5 یا بیشتر 50,565ریال

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 59,488ریال


 • 5 یا بیشتر 50,565ریال
 • 50 یا بیشتر 41,642ریال

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 95,181ریال


 • 5 یا بیشتر 80,309ریال
 • 20 یا بیشتر 68,411ریال

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 59,488ریال


 • 5 یا بیشتر 44,616ریال
 • 50 یا بیشتر 37,180ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 65,437ریال


 • 5 یا بیشتر 50,565ریال
 • 50 یا بیشتر 44,616ریال

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,565ریال


 • 5 یا بیشتر 35,693ریال
 • 20 یا بیشتر 29,744ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 94,640ریال


 • 5 یا بیشتر 67,600ریال
 • 20 یا بیشتر 62,192ریال
 • 50 یا بیشتر 59,488ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 104,104ریال


 • 5 یا بیشتر 77,334ریال
 • 50 یا بیشتر 65,437ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,616ریال


 • 5 یا بیشتر 29,744ریال
 • 20 یا بیشتر 23,795ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 118,976ریال


 • 5 یا بیشتر 101,130ریال
 • 20 یا بیشتر 89,232ریال

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 107,078ریال


 • 5 یا بیشتر 89,232ریال
 • 50 یا بیشتر 80,309ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,616ریال


 • 5 یا بیشتر 29,744ریال
 • 20 یا بیشتر 23,795ریال

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 148,720ریال


 • 5 یا بیشتر 118,976ریال
 • 20 یا بیشتر 113,027ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 252,824ریال


 • 5 یا بیشتر 223,080ریال
 • 50 یا بیشتر 208,208ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 237,952ریال


 • 5 یا بیشتر 214,157ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 193,336ریال


 • 5 یا بیشتر 163,592ریال
 • 20 یا بیشتر 133,848ریال

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'