خازن های الکترولیتی 250 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,000ریال


 • 20 یا بیشتر 9,667ریال
 • 100 یا بیشتر 6,573ریال

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 48,334ریال


 • 5 یا بیشتر 30,934ریال
 • 20 یا بیشتر 27,067ریال
 • 100 یا بیشتر 23,200ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 232,003ریال


 • 10 یا بیشتر 193,336ریال

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 42,964ریال


 • 5 یا بیشتر 30,934ریال
 • 20 یا بیشتر 27,067ریال
 • 100 یا بیشتر 23,200ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,534ریال


 • 5 یا بیشتر 27,067ریال
 • 50 یا بیشتر 21,267ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 25,134ریال


 • 5 یا بیشتر 21,267ریال
 • 50 یا بیشتر 17,400ریال
 • 200 یا بیشتر 13,534ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت
خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 59,934ریال


 • 5 یا بیشتر 42,534ریال
 • 20 یا بیشتر 34,800ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 112,135ریال


 • 5 یا بیشتر 77,334ریال
 • 20 یا بیشتر 65,734ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 46,401ریال


 • 5 یا بیشتر 27,067ریال
 • 20 یا بیشتر 23,200ریال
 • 100 یا بیشتر 19,334ریال

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 85,068ریال


 • 5 یا بیشتر 58,001ریال
 • 20 یا بیشتر 50,267ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 170,136ریال


 • 5 یا بیشتر 135,335ریال
 • 20 یا بیشتر 123,735ریال

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 212,670ریال


 • 5 یا بیشتر 154,669ریال

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 154,669ریال


 • 5 یا بیشتر 116,002ریال
 • 50 یا بیشتر 104,401ریال

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 212,670ریال


 • 5 یا بیشتر 154,669ریال

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'