ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 16 ولتی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,729ریال


 • 5 یا بیشتر 18,354ریال
 • 20 یا بیشتر 16,422ریال

موجودی : 154 عدد

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,388ریال


 • 20 یا بیشتر 13,524ریال
 • 100 یا بیشتر 11,592ریال

موجودی : 150 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 5 یا بیشتر 21,600ریال
 • 25 یا بیشتر 20,400ریال
 • 100 یا بیشتر 19,200ریال

موجودی : 81 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,901ریال


 • 10 یا بیشتر 24,831ریال
 • 100 یا بیشتر 13,905ریال

موجودی : 74 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,600ریال


 • 5 یا بیشتر 16,800ریال
 • 20 یا بیشتر 15,000ریال
 • 50 یا بیشتر 13,200ریال

موجودی : 19 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 69,600ریال


 • 5 یا بیشتر 62,400ریال
 • 20 یا بیشتر 60,000ریال
 • 100 یا بیشتر 57,600ریال

موجودی : 9 عدد

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 63,756ریال

موجودی : 3 عدد

رنج خازن های الکترولیتی رنج 16 ولت - 13 رنج - بسته 5 تایی

رنج خازن های الکترولیتی رنج 16 ولت - 13 رنج - بسته 5 تایی

10u * 5 22u*5 33u*5 47u *5 100u *5 220u *5 330u *5 470u *5 1000u * 5 2200u *5 3300u *5 47..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 47000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 47000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 112,056ریال


 • 5 یا بیشتر 96,600ریال
 • 50 یا بیشتر 90,804ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,400ریال


 • 5 یا بیشتر 34,800ریال
 • 20 یا بیشتر 32,400ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 33000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 33000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 96,600ریال


 • 5 یا بیشتر 86,940ریال
 • 20 یا بیشتر 83,076ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,708ریال


 • 5 یا بیشتر 30,912ریال
 • 20 یا بیشتر 28,980ریال
 • 50 یا بیشتر 27,048ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 102,000ریال


 • 5 یا بیشتر 96,000ریال
 • 20 یا بیشتر 90,000ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 100000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 100000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 86,940ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,354ریال


 • 5 یا بیشتر 14,490ریال
 • 20 یا بیشتر 12,558ریال
 • 100 یا بیشتر 11,592ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)
'