جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,459ریال

موجودی : 973 عدد

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,144ریال


 • 10 یا بیشتر 27,590ریال
 • 100 یا بیشتر 19,865ریال

موجودی : 358 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 78,907ریال


 • 5 یا بیشتر 66,768ریال
 • 50 یا بیشتر 54,628ریال
 • 200 یا بیشتر 42,488ریال

موجودی : 276 عدد

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,144ریال


 • 10 یا بیشتر 27,590ریال
 • 50 یا بیشتر 19,865ریال

موجودی : 268 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 86,798ریال

موجودی : 235 عدد

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,718ریال


 • 5 یا بیشتر 23,345ریال
 • 20 یا بیشتر 14,007ریال
 • 100 یا بیشتر 10,272ریال

موجودی : 219 عدد

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,144ریال


 • 10 یا بیشتر 27,590ریال
 • 50 یا بیشتر 20,968ریال

موجودی : 183 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,400ریال
 • 25 یا بیشتر 13,200ریال
 • 100 یا بیشتر 12,000ریال

موجودی : 170 عدد

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,768ریال


 • 10 یا بیشتر 36,419ریال
 • 100 یا بیشتر 24,279ریال

موجودی : 168 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,729ریال


 • 5 یا بیشتر 18,354ریال
 • 20 یا بیشتر 16,422ریال

موجودی : 154 عدد

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,388ریال


 • 20 یا بیشتر 13,524ریال
 • 100 یا بیشتر 11,592ریال

موجودی : 152 عدد

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 80,121ریال

موجودی : 144 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 38,400ریال
 • 50 یا بیشتر 36,000ریال
 • 200 یا بیشتر 33,600ریال

موجودی : 142 عدد

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 55,180ریال


 • 5 یا بیشتر 38,626ریال
 • 20 یا بیشتر 27,590ریال

موجودی : 136 عدد

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,687ریال


 • 5 یا بیشتر 32,683ریال
 • 20 یا بیشتر 18,676ریال
 • 100 یا بیشتر 14,007ریال

موجودی : 130 عدد

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 134,884ریال


 • 5 یا بیشتر 97,117ریال
 • 20 یا بیشتر 84,977ریال
 • 100 یا بیشتر 72,837ریال

موجودی : 121 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,800ریال


 • 10 یا بیشتر 25,200ریال
 • 100 یا بیشتر 22,800ریال

موجودی : 119 عدد

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,687ریال


 • 5 یا بیشتر 23,345ریال
 • 20 یا بیشتر 14,007ریال
 • 100 یا بیشتر 9,338ریال

موجودی : 116 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 70,800ریال


 • 5 یا بیشتر 66,000ریال
 • 20 یا بیشتر 60,000ریال

موجودی : 103 عدد

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 98 عدد

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,453ریال

موجودی : 97 عدد

نمایش 1 تا 21 از 183 (9 صفحه)
'