انواع خازن

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 117,000ریال


 • 5 یا بیشتر 83,850ریال
 • 25 یا بیشتر 44,850ریال
 • 100 یا بیشتر 39,000ریال

خازن 0.5 پیکوفاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 0.5 پیکوفاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 92,138ریال


 • 5 یا بیشتر 48,701ریال
 • 20 یا بیشتر 44,753ریال

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 128,700ریال


 • 10 یا بیشتر 91,650ریال

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 92,138ریال


 • 5 یا بیشتر 53,966ریال

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,400ریال


 • 5 یا بیشتر 31,200ریال
 • 20 یا بیشتر 29,900ریال
 • 100 یا بیشتر 28,600ریال

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 92,138ریال


 • 5 یا بیشتر 48,701ریال
 • 20 یا بیشتر 44,753ریال

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 117,000ریال


 • 5 یا بیشتر 83,850ریال
 • 25 یا بیشتر 44,850ریال
 • 100 یا بیشتر 39,000ریال

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 32,500ریال


 • 5 یا بیشتر 20,150ریال
 • 20 یا بیشتر 17,550ریال
 • 100 یا بیشتر 15,600ریال

خازن 1 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 1 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 117,000ریال


 • 5 یا بیشتر 83,850ریال
 • 25 یا بیشتر 44,850ریال
 • 100 یا بیشتر 39,000ریال

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 32,500ریال


 • 5 یا بیشتر 20,150ریال
 • 20 یا بیشتر 17,550ریال
 • 100 یا بیشتر 15,600ریال

خازن 1.5 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1.5 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 92,138ریال


 • 5 یا بیشتر 48,701ریال
 • 20 یا بیشتر 44,753ریال

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 29,900ریال


 • 10 یا بیشتر 17,550ریال
 • 50 یا بیشتر 16,250ریال

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 92,138ریال


 • 5 یا بیشتر 48,701ریال
 • 20 یا بیشتر 44,753ریال

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 32,500ریال


 • 5 یا بیشتر 20,150ریال
 • 20 یا بیشتر 17,550ریال
 • 100 یا بیشتر 15,600ریال

خازن 1.8 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 1.8 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 117,000ریال


 • 5 یا بیشتر 83,850ریال
 • 25 یا بیشتر 44,850ریال
 • 100 یا بیشتر 39,000ریال

خازن 1.8 پیکو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1.8 پیکو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 92,138ریال


 • 5 یا بیشتر 48,701ریال
 • 20 یا بیشتر 44,753ریال

خازن 10 میکرو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 10 میکرو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 52,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,800ریال
 • 20 یا بیشتر 32,500ریال
 • 100 یا بیشتر 31,200ریال

خازن 10 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 10 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 92,138ریال


 • 5 یا بیشتر 48,701ریال
 • 20 یا بیشتر 44,753ریال

خازن 10 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 10 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 117,000ریال


 • 5 یا بیشتر 83,850ریال
 • 25 یا بیشتر 44,850ریال
 • 100 یا بیشتر 39,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 758 (37 صفحه)
'