انواع خازن

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 10 یا بیشتر 8,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 0.5 پیکو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 25 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 0.5 پیکوفاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 0.5 پیکوفاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 20 یا بیشتر 10,000ریال

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 26,000ریال


 • 10 یا بیشتر 19,500ریال

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,500ریال

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1 میکرو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 28,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,000ریال
 • 20 یا بیشتر 17,000ریال
 • 100 یا بیشتر 16,000ریال

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 20 یا بیشتر 10,000ریال

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 25 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1 نانو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,500ریال
 • 20 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 1 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 1 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 10 یا بیشتر 8,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 25 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,500ریال
 • 20 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 1.5 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1.5 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 20 یا بیشتر 10,000ریال

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - 805 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 10 یا بیشتر 9,500ریال
 • 50 یا بیشتر 8,500ریال

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 20 یا بیشتر 10,000ریال

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 1.5 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,500ریال
 • 20 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 1.8 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 1.8 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 25 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن 1.8 پیکو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 1.8 پیکو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 20 یا بیشتر 10,000ریال

خازن 10 میکرو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 10 میکرو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 20 یا بیشتر 19,000ریال
 • 100 یا بیشتر 18,000ریال

خازن 10 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

خازن 10 نانو فاراد SMD - سایز 0402 - بسته 50 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 20 یا بیشتر 10,000ریال

خازن 10 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

خازن 10 نانو فاراد SMD - سایز 0603 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 25 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 721 (35 صفحه)
'