جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

میکروکنترلر های خانواده PIC

میکروکنترلر PIC18F452-I/P- DIP

میکروکنترلر PIC18F452-I/P- DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 32 KBytesSRAM : 1536 BytesEEPROM = 2..

قیمت پایه : 1,000,000ریال

موجودی : 324 عدد

میکروکنترلر PIC18F252 - DIP

میکروکنترلر PIC18F252 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 32 KBytesSRAM : 1536 BytesEEPROM = 2..

قیمت پایه : 1,100,000ریال

موجودی : 93 عدد

میکروکنترلر PIC12F683 - DIP

میکروکنترلر PIC12F683 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 2048 * 14 bit WordsSRAM : 128 BytesE..

قیمت پایه : 295,000ریال

موجودی : 91 عدد

میکروکنترلر PIC16F72 - DIP

میکروکنترلر PIC16F72 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 2K * 14 bit WordsSRAM : 128 BytesOpe..

قیمت پایه : 425,000ریال

موجودی : 85 عدد

میکروکنترلر PIC16F73-I/SP - DIP

میکروکنترلر PIC16F73-I/SP - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 4K * 14 bit WordsSRAM : 192 BytesOpe..

قیمت پایه : 450,000ریال

موجودی : 81 عدد

میکروکنترلر PIC16F676 - DIP

میکروکنترلر PIC16F676 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 1024 * 14 Bit WordsSRAM : 64 BytesEE..

قیمت پایه : 300,000ریال

موجودی : 78 عدد

میکروکنترلر PIC12C509 - DIP

میکروکنترلر PIC12C509 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerEPROM  Program = 1024 * 12 BitSRAM : 41 BytesOperation Speed : ..

قیمت پایه : 259,015ریال

موجودی : 73 عدد

میکروکنترلر PIC16F628A - DIP

میکروکنترلر PIC16F628A - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 2048 * 14 Bit WordsSRAM : 256 BytesE..

قیمت پایه : 350,000ریال

موجودی : 69 عدد

میکروکنترلر PIC12C509 - SMD

میکروکنترلر PIC12C509 - SMD

..

قیمت پایه : 229,942ریال

موجودی : 68 عدد

میکروکنترلر PIC16F676 - SMD

میکروکنترلر PIC16F676 - SMD

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 1024 * 14 Bit WordsSRAM : 64 BytesEE..

قیمت پایه : 330,376ریال

موجودی : 55 عدد

میکروکنترلر PIC16F883 - DIP

میکروکنترلر PIC16F883 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 4096 * 14 Bit WordsSRAM : 256 BytesE..

قیمت پایه : 566,000ریال

موجودی : 43 عدد

میکروکنترلر PIC16F630 - DIP

میکروکنترلر PIC16F630 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 1024 * 14 Bit WordsSRAM : 64 BytesEE..

قیمت پایه : 250,000ریال

موجودی : 41 عدد

میکروکنترلر PIC18F2550 - DIP

میکروکنترلر PIC18F2550 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 32 KBytesSRAM : 2048 BytesEEPROM = 2..

قیمت پایه : 1,280,000ریال

موجودی : 35 عدد

میکروکنترلر PIC16F684 - DIP

میکروکنترلر PIC16F684 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 2048 * 14 Bit WordsSRAM : 128 BytesE..

قیمت پایه : 550,000ریال

موجودی : 29 عدد

میکروکنترلر PIC16F887-I/P - DIP

میکروکنترلر PIC16F887-I/P - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 8192 * 14 Bit WordsSRAM : 368 BytesE..

قیمت پایه : 670,000ریال

موجودی : 23 عدد

میکروکنترلر PIC16F1507 - DIP

میکروکنترلر PIC16F1507 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 2048 * 14 Bit WordsSRAM : 128 BytesV..

قیمت پایه : 661,250ریال

موجودی : 11 عدد

میکروکنترلر PIC18F2520 - DIP

میکروکنترلر PIC18F2520 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 32 KBytesSRAM : 1536 BytesEEPROM = 2..

قیمت پایه : 1,425,000ریال

موجودی : 9 عدد

میکروکنترلر PIC16F913 - DIP

میکروکنترلر PIC16F913 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 4096 * 14 Bit WordsSRAM : 256 BytesE..

قیمت پایه : 924,785ریال

موجودی : 9 عدد

میکروکنترلر PIC16F74 - DIP

میکروکنترلر PIC16F74 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 4K * 14 bit WordsSRAM : 192 BytesOpe..

قیمت پایه : 520,000ریال

موجودی : 9 عدد

میکروکنترلر PIC16F886 - SMD

میکروکنترلر PIC16F886 - SMD

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 4096 * 14 Bit WordsSRAM : 256 BytesE..

قیمت پایه : 458,850ریال

موجودی : 8 عدد

میکروکنترلر PIC16F616 - DIP

میکروکنترلر PIC16F616 - DIP

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 2048 * 14 Bit WordsSRAM : 128 BytesO..

قیمت پایه : 395,000ریال

موجودی : 8 عدد

نمایش 1 تا 21 از 65 (4 صفحه)
'