آی سی های CMOS سری 40 و 45

آی سی  CD40105 - 40105

آی سی CD40105 - 40105

..

قیمت پایه : 6,000ریال

آی سی  CD4018 - 4018

آی سی CD4018 - 4018

..

قیمت پایه : 6,500ریال

آی سی  CD4038 - 4038

آی سی CD4038 - 4038

..

قیمت پایه : 15,000ریال

آی سی  CD4082 - 4082

آی سی CD4082 - 4082

..

قیمت پایه : 7,000ریال

آی سی 4028 - CD4028

آی سی 4028 - CD4028

..

قیمت پایه : 12,500ریال

آی سی 4046 - CD4046

آی سی 4046 - CD4046

..

قیمت پایه : 12,000ریال

آی سی 4051 - SMD

آی سی 4051 - SMD

8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS..

قیمت پایه : 7,500ریال


  • 5 یا بیشتر 6,500ریال
  • 25 یا بیشتر 6,000ریال
  • 100 یا بیشتر 5,500ریال

آی سی CD4000 - 4000

آی سی CD4000 - 4000

..

قیمت پایه : 5,500ریال

آی سی CD4001 - 4001

آی سی CD4001 - 4001

..

قیمت پایه : 7,000ریال

آی سی CD4002 - 4002

آی سی CD4002 - 4002

..

قیمت پایه : 4,500ریال

آی سی CD4006 - 4006

آی سی CD4006 - 4006

..

قیمت پایه : 9,000ریال

آی سی CD4007 - 4007

آی سی CD4007 - 4007

..

قیمت پایه : 9,500ریال


  • 5 یا بیشتر 8,000ریال
  • 25 یا بیشتر 7,500ریال
  • 100 یا بیشتر 7,000ریال

آی سی CD4008 - 4008

آی سی CD4008 - 4008

..

قیمت پایه : 6,500ریال

آی سی CD4009 - 4009

آی سی CD4009 - 4009

..

قیمت پایه : 13,000ریال

آی سی CD4010 - 4010

آی سی CD4010 - 4010

..

قیمت پایه : 10,000ریال

آی سی CD40102 - 40102

آی سی CD40102 - 40102

..

قیمت پایه : 7,500ریال

آی سی CD40103 - 40103

آی سی CD40103 - 40103

..

قیمت پایه : 7,000ریال

آی سی CD40106 - 40106

آی سی CD40106 - 40106

..

قیمت پایه : 10,000ریال

آی سی CD40107 - 40107

آی سی CD40107 - 40107

..

قیمت پایه : 14,000ریال

آی سی CD40108 - 40108

آی سی CD40108 - 40108

..

قیمت پایه : 6,500ریال

آی سی CD40109 - 40109

آی سی CD40109 - 40109

..

قیمت پایه : 6,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 99 (5 صفحه)
'