• کتاب آزمایشگاه الکترونیک را به خانه ببرید جلد دوم
کتاب یا بهتر بگوئیم، جزوه مختصری که پیش روی شماست، دستورالعمل یا راهنمای ساده ای است که برای آش نا شدن کسانی که تاکنون در الکترونیک دیجیتال، تجرب های کسب نکرده و باآی سی های CMOS کار نکرد هاند، به رشت هی تحریر درآمده است. هما نطوری که اشاره گردید، مطالب مطروحه، اندوخت هی نظری چندان بالایی را شامل نم یگردد و در عوض، سعی در آشنایی عملی خواننده با خصوصیات و کاربردهای برخی از معرو فترین تراش ههای این خانواده از آ یسی ها دارد.با توجه به آنکه این اثر یک کتاب صددرصد عملی و آزمایشگاهی تلقی م یگردد، مطالعه ی صِرفآن مثمرثمر نبوده و بازدهی و کارآیی اش فقط هنگامی چهره ی اصلی خود را می نمایاند که حتی درصورت عدم دسترسی به کنسول اصلی، با تهی تعداد معدودی از قطعات و وسایل ضروری که ریز آن ها در ابتدای کار آورده شده است، اقدام به ساخت و راه اندازی یک آزمایشگاه الکترونیک جمع وجور خانگی نمایید. در این صورت، همگام با مطالعه و تعقیب هر مدار جدید، قادر به ساخت و آزمایش و تجربه اندوزی از آن خواهید گردید.راهکاری که باعث ایجاد انگیزه در فراگیری یک علم متفاوت و جدید شده و چه بسا ممکن است مشوقی برای مطالعه و جستجو در کتاب ها و مراجع علمی وزین تر گردد.

نظر بدهید

ورود

کتاب آزمایشگاه الکترونیک را به خانه ببرید جلد دوم  • قیمت پایه : 149,000ریال


تعداد بازدید: 652

'